Found: 3,256  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง (ฉบับเพิ่มเติม) / มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, 2554.
เลขเรียกDS589.M62 ส64 2554,อ 306.0959303 ส678 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมเครื่องยาไทย ๑ / วุฒิ วุฒิธรรมเวช
ชื่อผู้แต่งวุฒิ วุฒิธรรมเวช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ฝึกอบรมเครื่องยาไทย, ม.ป.ป.
เลขเรียกQV767 ว7ร 2543,615.32 ว862ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมผ้า เครื่องถักทอ / วิบูลย์ ลี้สุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งวิบูลย์ ลี้สุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2550.
เลขเรียกTT848 .ว645 2550,677.0285 ว 594 ส 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเจาะโลกวิทยาศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แปลน, 2536.
เลขเรียก500 จ758 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมอันดามัน / ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ และคณะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร, 2552.
เลขเรียกQL121 .ส64 2552,อ 591.92 ส64ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : ฉบับเสริมการเรียนรู้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน, 2553.
เลขเรียกAE71 ส678 2553,อ 039.9591 ส64ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับเสริมการเรียนรู้. เล่ม 20...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการ, 2557
เลขเรียกอ 039.591 ส679 2557 ล.20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDisney''s โลกมหัศจรรย์ / ผู้เขียนเรื่อง: Sergio Frugis ; ผู้แปลและเรียบเรียง: ศูนย์การแปล คณะอักษรศ...
ชื่อผู้แต่งฟรูจีส, เซอร์จิโอ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โกรเลียร์อินเตอร์เนชั่นแนล, 2531.
เลขเรียก030 ดส591
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรม ระบำ รำ ฟ้อน / สุมิตร เทพวงษ์.
ชื่อผู้แต่งสุมิตร เทพวงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, [2535?]
เลขเรียกGV1703.ท9 ส76,793.303 ส46ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมนาฏศิลป์ไทย / รุจี ศรีสมบัติ.
ชื่อผู้แต่งรุจี ศรีสมบัติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2547.
เลขเรียกGV 1585 ร663ส,793.31959303 ร242ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมพืชและสัตว์ เล่ม 5 / สมสุข มัจฉาชีพ
ชื่อผู้แต่งสมสุข มัจฉาชีพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2533
เลขเรียกR 500.103 ส861ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมพืชและสัตว์ เล่ม3.
ชื่อผู้แต่งสุรินทร์ มัจฉาชีพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2533.
เลขเรียกQK7 ส7ส 2533,อ 581.03 ส747ส ล.3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ (ฉบับเพิ่มเติม) / มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, 2554.
เลขเรียกDS589.N86 ส64 2554,อ 306.0959303 ส678 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา