Found: 6,909  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ : ปีการศึกษา 2539 / บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.
เลขเรียก011.75 จ683ร 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ 2544 : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปาก...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร บัณฑิตวิทยาลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544.
เลขเรียก011.75 ศ529ร 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทคัดย่อ : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1-4 กุมภาพันธ์ 2543 / จัดโดย มหาวิทยาลัยเก...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 38 : (2543 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2543.
เลขเรียกS530.3 ม246 2543,508 ม19ก 2543
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทคัดย่อ : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 37 3-5 กุมภาพันธ์ 2542 / จัดโดย ม...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: บทคัดย่อ (ครั้งที่ 37 : 2542 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542.
เลขเรียก011.7 ก782บ 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทคัดย่อการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36 3-5 กุมภาพันธ์ 2541 = The 36th Kase...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ครั้งที่ 36: 2541)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541.
เลขเรียกS293 .ก63 2541,508 ม19ก 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2550 : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร / บัณฑิตวิทยาลัย มห...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยนเรศวร. บัณฑิตวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยฯ, [2551?].
เลขเรียก011.75 น267ร 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2551 : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร / บัณฑิตวิทยาลัย มห...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยนเรศวร. บัณฑิตวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552.
เลขเรียก011.75 น267ร 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2552 : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร / บัณฑิตวิทยาลัย มห...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยนเรศวร. บัณฑิตวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553.
เลขเรียก011.75 น267ร 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทคัดย่อ ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร. [text]
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร
พิมพลักษณ์นครปฐม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 2551
เลขเรียกZ5055.T5S53 บ14 2551,016 ม19บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 27 / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. การประชุมทางวิชาการ (ครั้งที่ 27 : 2532 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2532.
เลขเรียกS293 .ก589บ 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 37 = The 35th Kasetsart University annual con...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. การประชุมทางวิชาการ (ครั้งที่ 37 : 2542 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2542.
เลขเรียกS530.3 ม246 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำหนดการเสนอผลงานทางวิชาการและบทคัดย่อ : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 29 มกราคม - 1...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ครั้งที่ 30 : 2535 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2535.
เลขเรียก001.4 ก475ก 2535
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทคัดย่อทางวิชาการ พ.ศ. 2526-2530 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร / บรรณาธิการ: สุวัฒน์ จันทรจำนง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2532.
เลขเรียกR729 ร156 2526-30,W5 ร156 2532,016.61 ร154
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2545 / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปาก...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร. บัณฑิตวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542.
เลขเรียก011.75 ศ529ร 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2547 / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปาก...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร. บัณฑิตวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547.
เลขเรียก011.75 ศ529ร 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา