Found: 2,844  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี = Princess Maha Chakri Award Foundation / มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้า...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2560.
เลขเรียก371.1079 ม686 2560 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ และงานศิลปะ / สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า กัลยานิวัฒนา.
ชื่อผู้แต่งกัลยานิวัฒนา, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟันนี่พับบลิชชิ่ง, 2538.
เลขเรียกอ DS 570.6 .ม7 ก411ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ / ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2552.
เลขเรียกDS570.6.C8 ศ374,รจ 929.7593 จ492ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสี่เจ้าฟ้า / โดย ลาวัณย์ โชตามระ.
ชื่อผู้แต่งลาวัณย์ โชตามระ.
พิมพลักษณ์พระนคร : กรุงธน, 2508.
เลขเรียก923.1593 ล284ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฟ้าไร้ตะวัน / พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ชื่อผู้แต่งจุฬาภรณวลัยลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : อักษรสัมพันธ์, [253-]
เลขเรียกDS578.32.จ679 จ679
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฟ้าไร้ตะวัน / สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี.
ชื่อผู้แต่งจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารทหารไทย, [2530?]
เลขเรียกDS570.4.จ7 จ679ฟ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฟ้าไร้ตะวัน / สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี..
ชื่อผู้แต่งจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิจุฬาภรณ์ , [25..]
เลขเรียก941 จ49พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแสงนั้นมิจางหาย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลัชชิ่ง , 2550.
เลขเรียกอDS586.5 ท64ส 2550,923.1593 ก411ส 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเจ้าฟ้าทหารเรือ / สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
ชื่อผู้แต่งมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก สมเด็จพระ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วงศ์จร, 2535
เลขเรียกอ 923.1 ก411 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครูคุณภาพ สร้างคนคุณภาพ = Quality teachers build quality people / มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี, 2560
เลขเรียก371.102 ค167 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุรายวันของสมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ / สมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี เจ้า...
ชื่อผู้แต่งมหาวชิรุณหิศฯ สยามมกุฏราชกุมาร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้าม, 2421-2473
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556
เลขเรียก808.883 ม192จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุรายวันของสมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ / สมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี เจ้าฟ...
ชื่อผู้แต่งบรมราชปิตุลาธิบดี เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สมเด็จพระ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2520.
เลขเรียกDS570.6 .บ44
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลพระบรมฉายาลักษณ์ พระราชประวัติ พระราชจริยาวัติของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ส...
ชื่อผู้แต่งวชิราลงกรณ์, สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สหสยามพัฒนา 2516.
เลขเรียก923.1593 ว23ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา