Found: 2,430  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์, 2541.
เลขเรียกQK364 ส382ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานกิจการของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี...
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2544-
เลขเรียก361.763 พ342ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานกิจการประจำปี 2554 : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนา...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี, 2555.
เลขเรียก361.76305 พ342ร 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานกิจการประจำปี ... / มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเ...
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี, 2538-
เลขเรียกอ 923.1593 ม686ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานกิจการประจำปี 2550 มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้...
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี, 2550
เลขเรียกสร 923.1593 ม743ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานกิจการประจำปี 2560 มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้...
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี, 2560
เลขเรียกสร 923.1593 ม743ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานกิจการประจำปี ... มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าร...
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2549-
เลขเรียกDS587 พ342ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐด้านการพัฒนาอาชีพของประชาชน / คณะศ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียกDS570.6.S5 ส243ผ,อ 923.1593 ส243 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ / กรมวิชาการ.
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2537.
เลขเรียกDS586.5.ส66 ว65,923.9593 ก711ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำแม่สอน : ประมวลพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เกี่ยวกับเยาวชนและครอบครัวพ...
ชื่อผู้แต่งสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระนางเจ้า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กฯ, 2547
เลขเรียก895.915 ส27ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชพิธีพระเมรุมาศถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บี.พี.พริ้นตี้ง, 2528.
เลขเรียกGT3278 .พ47 2528
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ / สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราช...
ชื่อผู้แต่งสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระนางเจ้า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ, 2539.
เลขเรียก923.1593 ส 664 ป 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชดำรัสพระราโชวาท สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ / สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ
ชื่อผู้แต่งสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระนางเจ้า 2475-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นครหลวงกรุงเทพธนบุรี, ม.ป.ป.
เลขเรียก808.5 ส37พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งศึกษาธิการ, กระทรวง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2549.
เลขเรียก923.1593 ส243พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงยุติธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2535.
เลขเรียกDS586.5.ส66 ย75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา