Found: 24,979  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสถิติการปลูกไม้ผลเพื่อการส่งออกปี 2530-31/ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมเกษตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมเกษตร, 2532.
เลขเรียก634.04021 ส144ร 2530-31 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสถิติการปลูกไม้ผลเพื่อการส่งออกปี 2531/32 / กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมเกษตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมเกษตร, 1990.
เลขเรียก634.04021 ส144ร 2531-32 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลด้านการผลิตและการตลาดพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ / สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สำนักงาน, 2535.
เลขเรียก338.1730212 ศ854ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลด้านการผลิตและการตลาดพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ / สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สำนักงาน, 2542.
เลขเรียก338.1730212 ศ854ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตัวเลขต้องรู้ของเมืองไทย บรรพ 63 2551-2552 / บริษัท อัลฟา รีเสริร์ช จำกัด [text]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อัลฟา รีเสิร์ช, 2551.
เลขเรียก315.93 ต117
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตัวเลขต้องรู้ของเมืองไทย : บรรพ 2 2548-2549.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อัลฟารีเสิร์ช, 2549.
เลขเรียกHA4600.55 ต289 2548-49,315.93 ต287 2548 - 49
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตัวเลขต้องรู้ของเมืองไทย / บริษัท อัลฟา รีเสิร์ช จำกัด.
ชื่อผู้แต่งบริษัท อัลฟา รีเสิร์ช จำกัด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท อัลฟา รีเสิร์ช จำกัด, 2545-.
เลขเรียกHA4600.55 บ46,315.93 ต287
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลข้อมูลสถิติที่สำคัญของประเทศไทย พ.ศ.2548 = Key statistics of Thailand 2005 / สำนักงานสถิติแห่...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2548.
เลขเรียก315.93 ส184ป 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลสถิติประจำปี 2544 = Yearly statistics report 2001 / กรมปศุสัตว์.
ชื่อผู้แต่งกรมปศุสัตว์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมปศุสัตว์, 2544.
เลขเรียก636.0212 ป497ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลสถิติประจำปี 2547 = Yearly statistics report 2004 / กรมปศุสัตว์.
ชื่อผู้แต่งกรมปศุสัตว์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2547.
เลขเรียก636.0212 ป497ป 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลสถิติประจำปี 2548 = Yearly statistics report 2005 / กรมปศุสัตว์.
ชื่อผู้แต่งกรมปศุสัตว์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2548.
เลขเรียก636.0212 ป497ป 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลสถิติประจำปี 2549 = Yearly statistics report 2006 / กรมปศุสัตว์.
ชื่อผู้แต่งกรมปศุสัตว์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2549.
เลขเรียก636.0212 ป497ป 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลสถิติประจำปี 2550 = Yearly statistics report 2007 / กรมปศุสัตว์.
ชื่อผู้แต่งกรมปศุสัตว์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2550.
เลขเรียก636.0212 ป497ป 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา