Found: 28,835  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกาศเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมชุมชนโบราณ "สงขลาเมืองเก่า" อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา / หน่วย...
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏสงขลา. หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
พิมพลักษณ์สงขลา : หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, 2545
เลขเรียก959.393 ส14ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสงขลาศึกษา : ประวัติศาสตร์และโบราณดคีเมืองสงขลา / สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ส...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สถาบันทักษิณคดีศึกษา
พิมพลักษณ์สงขลา : สถาบัน, 2535
เลขเรียกDS588.ส22 .ก64,959.3 ก27ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา / วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
ชื่อผู้แต่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
พิมพลักษณ์สงขลา : วิทยาลัย, 2541
เลขเรียก378.05 ว34ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลการตลาดจังหวัดสงขลา ประจำปี ... / สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา
พิมพลักษณ์สงขลา : สำนักงาน, 2540-
เลขเรียกHF5415.12.T5 พ596สข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : 40th Anniversary Prince of Songkla University / มหาวิทยาลัยส...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือบัณฑิตศึกษา 2549 มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์ / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบรรยายสรุปจังหวัดสงขลา 2528- / จังหวัดสงขลา.
ชื่อผู้แต่งจังหวัดสงขลา.
พิมพลักษณ์สงขลา : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา, 2528
เลขเรียก915.9390 จ112บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2528 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2529.
เลขเรียก378.109593 ส133ร 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2529 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2530.
เลขเรียก378.109593 ส133ร 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2532 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2532.
เลขเรียก378.109593 ส133ร 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2533 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2533.
เลขเรียก378.109593 ส133ร 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2534 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2534.
เลขเรียก378.109593 ส133ร 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2535 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2535.
เลขเรียก378.109593 ส133ร 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2540-41 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2541.
เลขเรียก378.109593 ส133ร 2540-41
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา