Found: 1,157  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบัญญัติศัพท์ ของ คณะกรรมการบัญญัติศัพท์
พิมพลักษณ์พระนคร : คณะกรรมการบัญญัติศัพท์, 2501.
เลขเรียก423.9591 ค1411บ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปทานุกรมคำมาตรฐาน และ บัญญัติศัพท์ภาษาไทย เกี่ยวกับวิชาภูมิศาสตร์ วิชาการศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ จิตวิท...
ชื่อผู้แต่งเจริญ ไชยชนะ
พิมพลักษณ์พระนคร : เขษมบรรณกิจ, 2501.
เลขเรียก495.913 จ57ป
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัพท์บัญญัติ / โดย ไชยยงค์ ชูชาติ.
ชื่อผู้แต่งไชยยงค์ ชูชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2502.
เลขเรียกPE1680 .ช95,423.9593 ช296ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบัญญัติศัพท์ / คณะกรรมการบัญญัติศัพท์ ราชบัณฑิตยสถาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน; 2517.
เลขเรียกPE1645 บ256 2517
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมมติคณะกรรมการกลางพิจารณาศัพท์บัญญัติที่บัญญัติต่างกัน พ.ศ. 2550-2553 / ราชบัณฑิตยสถาน
ชื่อผู้แต่งราชบัณฑิตยสถาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2553
เลขเรียกPL4152 ร421ร 2553,423.9591 ร157
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมศัพท์ทางวิชาการการศึกษา จิตวิทยา พลศึกษา กีฬาสุขศึกษา และสันทนาการ / จรินทร์ ธานีรัตน์.
ชื่อผู้แต่งจรินทร์ ธานีรัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, [25--?].
เลขเรียกLB15 จ4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัพท์บัญญัติ กฎหมายสื่อสาร โทรคมนาคม และสารสนเทศ อังกฤษ-ไทย พันธ์ศักดิ์ ศรีทรัพย์. [text]
ชื่อผู้แต่งพันธ์ศักดิ์ ศรีทรัพย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ฟิสิกส์เซ็นเตอร์ 2544.
เลขเรียก343.09903 พ115ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัพท์บัญญัติ กฎหมายสื่อสาร โทรคมนาคม และสารสนเทศ ไทย-อังกฤษ พันธ์ศักดิ์ ศรีทรัพย์. [text]
ชื่อผู้แต่งพันธ์ศักดิ์ ศรีทรัพย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ฟิสิกส์เซ็นเตอร์ 2544.
เลขเรียก343.09903 พ115ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำศัพท์บัญญัติ / ฝ่ายวิชาการ สนพ.ต้นธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นธรรม, 2541.
เลขเรียกPL4187 .ค64 2541,423.9591 ค218
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัพท์บัญญัติผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยาง / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2534.
เลขเรียกTS1875 ส63 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัพท์เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/ คณะอนุกรรมการปรับปรุงศัพท์เทคนิคทางวิศวกรรมไฟฟ้า.
ชื่อผู้แต่งคณะอนุกรรมการปรับปรุงศัพท์เทคนิคทางวิศวกรรมไฟฟ้า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการปรับปรุงศัพท์เทคนิคทางวิศวกรรมไฟฟ้า , 2539.
เลขเรียกอ TK 7804 ค126ศ 2539,621.38103 ศ116
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัพท์บัญญัติและนิยามสิ่งแวดล้อมน้ำ / กรมควบคุมมลพิษ และ สมาคมวิศวกรสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งกรมควบคุมมลพิษ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, 2544.
เลขเรียกQH 541.3 ค4ศ,333.9103 ค179ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบัญญัติศัพท์ / ของคณะกรรมการบัญญัติศัพท์.
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการบัญญัติศัพท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2517.
เลขเรียกPL4162 ค3 2517,423.9591 บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบัญญัติศัพท์ / คณะกรรมการบัญญัติศัพท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2516.
เลขเรียกPE1645 บ256 2516
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบัญญัติศัพท์ / คณะกรรมการบัญญัติศัพท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2516.
เลขเรียก423.9591 ค1411บ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา