Found: 5,256  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือพระวินัยสังเขป / พระเข็ม สุชีโว, รวบรวม.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กองทุนโลกทิพย์, 2529.
เลขเรียกBQ1183 ห438 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2540 / งานวินัยนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาว...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. กองกิจการนักศึกษา. งานวินัยนักศึกษา
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : งาน, 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2543 / งานวินัยนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาว...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. กองกิจการนักศึกษา. งานวินัยนักศึกษา
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : งาน, 2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตรกรรม 19 ปี วินัย ปราบริปู / วินัย ปราบริปู
ชื่อผู้แต่งวินัย ปราบริปู
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2539
เลขเรียก759.9593 ว35จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จั...
ชื่อผู้แต่งวินัย บัวกลาง
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกวจ 371.54 ว73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องต้นบัญญัติ : มูลเหตุที่ได้ทรงบัญญัติสิกขาบทในพระปาฏิโมกข์ = มหาวิภังค์คัมภีร์พระวินัยปิฎก / ม.จ. พ...
ชื่อผู้แต่งวินัยปิฎก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, 2524.
เลขเรียก294.3181 ว623ต 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลพระพุทธบัญญัติอริยวินัย : วิถีชีวิต ที่นำสู่ความเป็นอริยะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เฟื้องฟ้า พริ้นติ้ง, 2546.
เลขเรียก294.3186 อ397 2547
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาการประพฤติผิดวินัยของนักเรียนโรงเรียนทัพพระยาพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต ...
ชื่อผู้แต่งสังคม วงศ์พินิจ.
พิมพลักษณ์2548.
เลขเรียก371.5 ส532ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องย่อพระวินัยปิฎก เล่ม 1-10 / อุดม โปษะกฤษณะ ผู้ย่อ
ชื่อผู้แต่งวินัยปิฎก
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533.
เลขเรียกBQ1152.T4 ว621ย 2533,294.3822 ว623ย
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวินัยพระสาวก : พระวินัยปิฎกฉบับย่อ เล่ม 1 / "อาจารสัมปันโน"
ชื่อผู้แต่งวินัยปิฎก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2537.
เลขเรียก294.3181 ว 584 ว 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสภาพปัญหาวินัยและการเสริมสร้างวินัยนักเรียนโรงเรียนบ้านจัดสรร จังหวัดตราด / อินทิรา บุญวาที.
ชื่อผู้แต่งอินทิรา บุญวาที.
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียก371.5 อ745ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระวินัยไตรมาสเทศนา ฉบับ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17
ชื่อผู้แต่งไตรปิฎก. วินัยปิฎก
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์, 2542.
เลขเรียกBQ1159 ต941พ 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวินัยพระสาวก : พระวินัยปิฎกฉบับย่อ / อาจารสัมปันโน
ชื่อผู้แต่งอาจารสัมปันโน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มิตรสยาม, 2537.
เลขเรียกBQ1159 อ599ว 2537,294.3181 ว623ว 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเด็กไม่ดี มีที่ไหน เคล็ดลับสร้างวินัยให้ลูกวัยเตาะแตะ / Janet Lansbury ; หรรษา มหามงคล, ผู้แปล.
ชื่อผู้แต่งแลนเบอรี่, เจเน็ต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แฮปปี้ บานานา, 2563.
เลขเรียก649.64 ล947ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา