Found: 1,330  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีวิทยาศึกษาสังคมไทย : วิถีใหม่แห่งการพัฒนา / ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์.
ชื่อผู้แต่งปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการส่งเสริมองค์กรพัฒนาเอกชนไทย, 2537.
เลขเรียก307.72 ป467ว2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพรมแดนของวิธีวิทยา : วิธีวิทยาที่พรมแดน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [255-].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีวิทยาการประเมินศาสตร์แห่งคุณค่า / สมหวัง พิธิยานุวัฒน์. [text]
ชื่อผู้แต่งสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
เลขเรียกLB2822.75 ส289ว 2549,370.7 ส16ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณลักษณะ & วิธีวิทยางานวิจัยเพื่อท้องถิ่น / ผู้เขียน, กาญจนา แก้วเทพ ; บรรณาธิการ, กชกร ชิณะวงศ์.
ชื่อผู้แต่งกาญจนา แก้วเทพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วนิดาการพิมพ์, 2556
เลขเรียกH62.5.T5 ก426ค,001.42 ก381ค 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยทางภาษาไทย : หลักการและวิธีดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพทางภาษาไทย ไทยคดีศึกษา ศึกษาศาสตร์ มนุษยศ...
ชื่อผู้แต่งชำนาญ รอดเหตุภัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีวิทยาและกระบวนการพัฒนาชุมชน = Methodology and process of community development / วิรินธร อักษรน...
ชื่อผู้แต่งวิรินธร อักษรนิตย์.
พิมพลักษณ์ปัตตานี : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2556.
เลขเรียกHN49.C6 ว6ว 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีและวิธีวิทยาของการวิจัยวัฒนธรรม : การทะลุกรอบและกับดักของความคิดแบบคู่ตรงกันข้าม / อานันท์ กา...
ชื่อผู้แต่งอานันท์ กาญจนพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2548.
เลขเรียกH62 .อ64 2548,306
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีและวิธีวิทยาของการวิจัยวัฒนธรรม : การทะลุกรอบและกับดักของความคิดแบบคู่ตรงกันข้าม / อานันท์ กา...
ชื่อผู้แต่งอานันท์ กาญจนพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2553.
เลขเรียกHM101 อ624 2553,300.72 อ63ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสัมมนาการพัฒนางานวิจัยสาขาสังคมวิทยา : วิธีวิทยาในการศึกษาสังคมอีสาน 15 มีนาคม 2545 ณ โรงแ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาการพัฒนางานวิจัยสาขาสังคมวิทยา (2545 : ขอนแก่น)
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545.
เลขเรียกH62 ก525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารคำสอน วิชา 1449 310 วิธีวิจัยทางการท่องเที่ยวและบริการ / บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข.
ชื่อผู้แต่งบุณยสฤษฎ์ อเนกสุข.
พิมพลักษณ์[อุบลราชธานี : สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมนุษย์ ชุมชนและสุขภาพ : แนวความคิดและวิธีวิทยา / รุ่งวิทย์ มาศงามเมือง
ชื่อผู้แต่งรุ่งวิทย์ มาศงามเมือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552
เลขเรียกWA31 ร639ม 2552,128 ร72ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปวิจัย : สร้างวิชาการแบบการปฏิบัติสร้างสรรค์ศิลปะ / สุชาติ เถาทอง, เขียน.
ชื่อผู้แต่งสุชาติ เถาทอง.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559.
เลขเรียก700.72 ส761ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณลักษณะ \& วิธีวิทยา งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น / กาญจนา แก้วเทพ ; กชกร ชิณะวงศ์, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งกาญจนา แก้วเทพ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น, 2553.
เลขเรียกH62 ก425ค 2553,001.4 ก23ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีวิทยาการประเมิน : ศาสตร์แห่งคุณค่า / สมหวัง พิธิยานุวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งสมหวัง พิธิยานุวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียกLB1731 ส289 2553,370.7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีวิทยาการประเมินทางการศึกษา / สมหวัง พิธิยานุวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งสมหวัง พิธิยานุวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.
เลขเรียกLB1731 ส289,370.78 ส289ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา