Found: 30,889  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยการบังคับคดี / โดย จรัญ ภักดีธนากุล.
ชื่อผู้แต่งจรัญ ภักดีธนากุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พลสยามพริ้นติ้ง (ประเทศไทย), 2556.
เลขเรียกKPT1728 จ154 2556,347.077 จ154ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและวิธีพิจารณาความอาญา แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๓ / รวบรวมโดย พิชัย นิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อฑตยา, 2543.
เลขเรียก340 ป342 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา / ก้องวิทย์ วัชราภรณ์.
ชื่อผู้แต่งก้องวิทย์ วัชราภรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปณรัชช, 2556.
เลขเรียกKPT1822 ก351พ 2556,กม.347.077 ก244ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ประวัติศาสตร์จากการบอกเล่า : วิธีการและการประยุกต์ / โครงการไทยศึกษา จุฬาลงกร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการไทยศึกษา, 2526.
เลขเรียกD16.14 ป4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาคบังคับคดีว่าด้วยวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา / ปิติกุล จีระมงคลพา...
ชื่อผู้แต่งปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2544.
เลขเรียกKPT1650 ป615,347.07 ป34ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการศึกษา สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง / ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.
ชื่อผู้แต่งประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อภิโชติ, 2558.
เลขเรียกKPT1710 ป422,347.05 ป422ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิทยุโรงเรียน หลักการและวิธีสอน
ชื่อผู้แต่งกองเผยแพร่การศึกษา.
พิมพลักษณ์พระนคร : กองเผยแพร่การศึกษา ส.ป.,ศ.ธ., 2501
เลขเรียก371.36 ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ลักษณะ 2 วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น : หมวด 1 วิธีพิจารณาคดีมโ...
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ วายุภาพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พลสยาม พริ้นติ้ง, 2553.
เลขเรียกKPT1718 พ2971 2553,347 พ987ค 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีไล่สายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / วินัย เลิศประเสริฐ.
ชื่อผู้แต่งวินัย เลิศประเสริฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินเตอร์บุคส์ [จัดจำหน่าย], 2544-.
เลขเรียกKPT3800 ว621ศ 2544,345.077 ว 583 ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบังคับใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองคดีวิธีการเพื่อความปลอดภัย กรมอัยการ, 2533
เลขเรียก364.4 ก459
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิธีการแปลงคะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาโดยวิธีการของทบวงมหาวิทยาลัย วิธีการแปล...
ชื่อผู้แต่งน้ำฝน กันมา
พิมพลักษณ์2543.
เลขเรียกLB2353.26.T5 น525ก 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีวิทยาการประเมินศาสตร์แห่งคุณค่า / สมหวัง พิธิยานุวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งสมหวัง พิธิยานุวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
เลขเรียกLB3051 ส48,370.7 ส16ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา