Found: 29,381  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยการบังคับคดี / โดย จรัญ ภักดีธนากุล.
ชื่อผู้แต่งจรัญ ภักดีธนากุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พลสยามพริ้นติ้ง (ประเทศไทย), 2556.
เลขเรียกKPT1728 จ154 2556,347.077 จ154ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา / กฤษดา ทุ่งโชคชัย
ชื่อผู้แต่งกฤษดา ทุ่งโชคชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2547.
เลขเรียกK ก284 ล.4,347.05 ก284ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีวิทยาการประเมินศาสตร์แห่งคุณค่า / สมหวัง พิธิยานุวัฒน์. [text]
ชื่อผู้แต่งสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
เลขเรียกLB2822.75 ส289ว 2549,370.7 ส16ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและวิธีพิจารณาความอาญา แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๓ / รวบรวมโดย พิชัย นิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อฑตยา, 2543.
เลขเรียก340 ป342 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิทยุโรงเรียน หลักการและวิธีสอน
ชื่อผู้แต่งกองเผยแพร่การศึกษา.
พิมพลักษณ์พระนคร : กองเผยแพร่การศึกษา ส.ป.,ศ.ธ., 2501
เลขเรียก371.36 ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาคบังคับคดีว่าด้วยวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา / ปิติกุล จีระมงคลพา...
ชื่อผู้แต่งปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2544.
เลขเรียกKPT1650 ป615,347.07 ป34ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการศึกษา สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง / ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.
ชื่อผู้แต่งประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อภิโชติ, 2558.
เลขเรียกKPT1710 ป422,347.05 ป422ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบังคับใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองคดีวิธีการเพื่อความปลอดภัย กรมอัยการ, 2533
เลขเรียก364.4 ก459
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิธีการแปลงคะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาโดยวิธีการของทบวงมหาวิทยาลัย วิธีการแปล...
ชื่อผู้แต่งน้ำฝน กันมา
พิมพลักษณ์2543.
เลขเรียกLB2353.26.T5 น525ก 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีไล่สายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / วินัย เลิศประเสริฐ.
ชื่อผู้แต่งวินัย เลิศประเสริฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินเตอร์บุคส์ [จัดจำหน่าย], 2544-.
เลขเรียกKPT3800 ว621ศ 2544,345.077 ว 583 ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบวิธีสอนแบบพีเอสไอ กับวิธีแบบบรรยายในการสอนวิชาเคมี 111 / โชติ รัตน...
ชื่อผู้แต่งโชติ รัตนวิไล.
พิมพลักษณ์ราชบุรี : วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง, 2527
เลขเรียก371.3 ช821ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา