Found: 91,107  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ดีเด่นปีการศึกษา 2537 / บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาฯ, 2540.
เลขเรียกZ5055.ท9 จ725 2540,378.2 จ492ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเนื้อความย่อวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2533 / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2536.
เลขเรียกZ5055.T5K3 น881 2536,011.75 ก782น 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ดี/ดีเด่น และบทคัดย่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ปี พ.ศ. 2559 / สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สำนักงานบัณฑิตศึกษา
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2560
เลขเรียกวพ 016.00143 ม565ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ดี/ดีเด่น และบทคัดย่อวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ปี พ.ศ. 2555 / สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สำนักงานบัณฑิตศึกษา
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2556
เลขเรียกวพ 016.00143 ม565ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ดี/ดีเด่น และบทคัดย่อวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ปี พ.ศ. 2557 / สำนักงานบัณฑิตศ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สำนักงานบัณฑิตศึกษา
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2558
เลขเรียกวพ 016.00143 ม565ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ดี/ดีเด่น และบทคัดย่อวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ปี พ.ศ. 2558 / สำนักงานบัณฑิตศ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สำนักงานบัณฑิตศึกษา
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2559
เลขเรียกวพ 016.00143 ม565ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเนื้อความย่อวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2529 เกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัย [Text]
ชื่อผู้แต่งเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ โรงพิมพ์มิตรสยาม 2532
เลขเรียกอ Z 5055 ก7น8
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทคัดย่อผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ปี ... ถึง ... สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรน...
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัย, 2545-
เลขเรียก016.62 บ125มทส วศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทคัดย่อวิทยานิพนธ์สาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยา่ลัยเชียงใหม่ / รวบรวมโดย คุณาวุฒิ ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545.
เลขเรียกLG395.C45 บ3 2545,011.75 บ125
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ภาคต้น : ปีการศึกษา 2540 / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540.
เลขเรียกZ5055.T5K3 ก782บ 2540,011.75 ก782บ 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเนื้อความย่อวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2532 / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535.
เลขเรียก011.75 ก782น 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ดี/ดีเด่น ระดับมหาบัณฑิตและบทคัดย่อวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ปี พ.ศ. ... สำนักงานบัณฑิตศึกษา...
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2554-
เลขเรียก378.2 ว583ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ... / ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ; สำนักงานบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552-
เลขเรียก016.00143 ว584
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ภาคต้น ปีการศึกษา 2541 / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2541.
เลขเรียกZ5055.S5M7 บ125ก 2541,011.75 ก782บ 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา