Found: 9,972  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2561 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ชื่อผู้แต่งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน), 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสัมมนามาตรฐานวิชาชีพครู เรื่องมาตรฐานวิชาชีพครู 16-18 กรกฎาคม 2523 ณ โรงแรมโฮเต็ล กรุงเทพฯ ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู แผนกมาตรฐาน วิชาชีพครู สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, [2524]
เลขเรียกLB2832.4 . T5 ก67ม6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงาน-การประชุมสัมมนาสมาคมวิชาชีพครู : โครงการประชุมสัมมนาสมาคมวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 / แผนกใบอนุญ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมสัมมนาสมาคมวิชาชีพครู (ครั้งที่ 1 : 2525 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แผนก, 2526.
เลขเรียกLB1751 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 19) จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี = Code of ethics for profess...
ชื่อผู้แต่งสภาวิชาชีพบัญชี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพบัญชี, 2553.
เลขเรียกHF5616 ส226ข 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครูดีคุรุสภา 25-- - / ฝ่ายมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาครู กองมาตรฐานวิชาชีพครู สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาครู กองมาตรฐานวิชาชีพครู สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, [25--]-
เลขเรียกLB2832.4 . T5 ค4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำชี้แจงข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 19) จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี / สภาวิชาชีพบัญชี ใน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2556.
เลขเรียกHF5616.T5 ค355 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำชี้แจงข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 19) เรื่องจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 / สภ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2556.
เลขเรียกHF5616.T5 ค355 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ครู, ผู้บริหารสถานศึกษา,ผู้บริหารการศึกษา, ศึกษานิเทศก์ / สำนัก...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, [255?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือทักษะตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สภาเภสัชกรรม / คณะทำงานพ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สภาเภสัชกรรม, [2556?]
เลขเรียกRS122.5 ค74
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณวุฒิวิชาชีพไทย มาตรฐานอาชีพ โครงการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพไทย / ชนะ กสิภาร์.
ชื่อผู้แต่งชนะ กสิภาร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย , 2547.
เลขเรียก371.1293 ช141ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี / สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ชื่อผู้แต่งสถาบันคุณวุฒวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2556
เลขเรียกส.ร. 331.712 ค447ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อบังคับวิชาชีพบัญชี / สภาวิชาชีพบัญชี
ชื่อผู้แต่งสภาวิชาชีพบัญชี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภา, [2547]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 19) จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี [จุลสาร] = Code of ethics f...
ชื่อผู้แต่งสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2554.
เลขเรียกHF ส4ข 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 19) จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี / สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมรา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2554.
เลขเรียกHF5616.T5 ข289 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา