Found: 199,494  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบโครงการวิจัย : สถิติข้อสนเทศการวิจัย โครงการวิจัย ทุนวิจัย นักวิจัย และหน่วยงานวิจัย / ศูนย...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2551 : สถิติข้อสนเทศการวิจัย โครงการวิจัย ทุนวิจัย นักวิจัย และหน่วย...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ฯ, สำนักฯ, 2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบการวิจัย 2551 สภาวิจัยแห่งชาติ : สถิติข้อสนเทศการวิจัย นักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยขึ้นทะเ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, 2551.
เลขเรียกQ141 ท424 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบการวิจัย 2552 สภาวิจัยแห่งชาติ : สถิติข้อสนเทศการวิจัย : นักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยขึ้น...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ฯ, 2552.
เลขเรียกQ179.98 ส64 2552,W20.5.JT3 ส184,001.4025 ส215ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2550 : สถิติข้อสนเทศการวิจัย โครงการวิจัย ทุนวิจัย นักวิจัย และหน่วย...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย/ภารกิจข้อมูลวิจัยและการบริหารจัดการข้อมูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2551.
เลขเรียก016.6 ค123ท 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบการวิจัย ... สภาวิจัยแห่งชาติ สถิติข้อสนเทศการวิจัย นักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยขึ้นทะเบีย...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2551-
เลขเรียกQ180.T5 ท424ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบการวิจัย 2551 สภาวิจัยแห่งชาติ : สถิติข้อสนเทศการวิจัย นักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยขึ้นทะ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551.
เลขเรียกAY2001 ท424จ 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบการวิจัย 25 - สภาวิจัยแห่งชาติ [electronic resource] : สถิติข้อสนเทศการวิจัย : นักวิจัย ผู้...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, 25.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2550- : สถิติข้อสนเทศการวิจัย โครงการวิจัย ทุนวิจัย นักวิจัย และห...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550- .
เลขเรียกQ180.ท9 ส635,001.44 ค1411ท 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 5 : ทิศทางการวิจัยในทศวรรษ ปี 2552-2562 / มหาวิทยาลัยนเรศ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการ นเรศวรวิจัย (ครั้งที่ 5 : 2552 : พิษณุโลก)
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียกZ5055.T5N3 ก475 2552,016 ม19ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบผลการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550.
เลขเรียกZ5055.S5M7 ท424 2550,011.7 ค121ท 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบการวิจัย 2551 สภาวิจัยแห่งชาติ : สถิติข้อสนเทศการวิจัย : นักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยขึ้น...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ฯ, 2551.
เลขเรียกQ179.98 ส64 2551,001.4025 ส215ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานค้นคว้าวิจัยประจำปี ... มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ = Research reports ... Kasetsart University.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์, 2512-
เลขเรียก016.63 ร451
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบโครงการวิจัย ปีงบประมาณ ... สถิติข้อสนเทศการวิจัย โครงการวิจัย ทุนวิจัย นักวิจัย และหน่วยงานว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2551-.
เลขเรียกQ180.T5 ท424ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบโครงการวิจัยซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี ... / กองส่งเสริมการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, [2503]-
เลขเรียกQ180.A5.T35 .ท215
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา