Found: 17  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเครื่องแกงไทย : ประยุกต์ภูมิปัญญาเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการส่งออก / ทัตดารา กาญจนกุญชร.
ชื่อผู้แต่งทัตดารา กาญจนกุญชร.
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปริมาณอินทรีย์วัตถุ ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณความต้องการปูนและเนื้อดินในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโน...
ชื่อผู้แต่งดำรงค์ โลหะลักษณาเดช
พิมพลักษณ์ตรัง : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จังหวัดตรัง, 2542
เลขเรียกวจ 0043
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบสภาพแวดล้อมในห้องเรียนเสมือนสำหรับการเรียนแบบโครงงานในระดับอุดมศึกษา / วิทยานิพนธ์ของ กันยา...
ชื่อผู้แต่งกันยารัตน์ ดัดพันธ์.
พิมพลักษณ์2550
เลขเรียก378.1 ก115ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการให้บริการของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / วิทยานิ...
ชื่อผู้แต่งเมธี จักณารายณ์.
พิมพลักษณ์2554
เลขเรียก378.101 ม543ค 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการเรียนรู้ที่สอนด้วนหนังสืออิเล็กทรนิกส์โดยครูและผู้ปกครอง เรื่องการอ่านสระลดรูปสำหรับเด็กที่มีปั...
ชื่อผู้แต่งสาวิตรี วุฒิสาร.
พิมพลักษณ์2554
เลขเรียก371.914 ส273ผ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาระบบสำหรับบริหารการผลิตในอุตสาหกรรมเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม (สำหรับการะบวนการเย็บ) / ผู้...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, (2550)
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมความร่วมมือระหว่างครอบครัวและโรงเรียนเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนวัยรุ่น : ก...
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554
เลขเรียกวจ 373.1192 ก494
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประชุมการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10 / บรรณาธิการ กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิปร...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ (ครั้งที่ 10 : 2560 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียกZ669.7 ก482ร ครั้งที่ 10 2560,378 ก581ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประชุมการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 : วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ณ ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ (ครั้งที่ 2 : 2556 : นนทบุรี)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย, 2556.
เลขเรียกZ669.7 ก482ร 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประชุมการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 / โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศา...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ (ครั้งที่ 3 : 2556 : นนทบุรี)
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียกZ669.7 ก482ร ครั้งที่ 3 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเรียนการสอนและผู้เชี่ยวชาญภาษาบาฮาซามลายูและบาฮาซาอินโดนีเซียในประเทศไทย / ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล, ส...
ชื่อผู้แต่งธนภาษ เดชพาวุฒิกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยเชิงสำรวจเพื่อจัดทำเนียบผู้เชี่ยวชาญภาษาเขมร ลาว พม่า เวียดนาม และบาฮาซามาเลเซีย/อินโดนีเซีย (สกอ.), 2558
เลขเรียกPL5106 ธ152 2558,407 ธ153ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประชุม การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 : วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ (ครั้งที่ 5 : 2557 : กรุงเทพฯ).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557.
เลขเรียกQ179.92 ก6ร 2557,378.593 ก569ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประชุมการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6 / จัดโดย ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาส...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ (ครั้งที่ 6 : 2558 : กรุงเทพฯ).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558.
เลขเรียกZ7165.T5 ก6ร 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ; วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและระดับนานาชาติ (ครั้งที่ 8 : 2559 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย, 2559
เลขเรียกJA88.T5 ก482 2559,ส.ร. 378 ก27ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประชุม การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 : วันศุกร์ที่ 26 ธันวามคม พ.ศ. 2557...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ (ครั้งที่ 5: 2557: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557.
เลขเรียกJA88.T5 ก482 2557,011.7 ก481ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา