Found: 7,588  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ = Journal of Liberal Arts and Management Science [วารสาร]
พิมพลักษณ์สกลนคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ, [2556]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องมิติชุมชน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท มิติชุมชน จำกัด, 2548-.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวารสารวิชาการ ศิลปศาสตร์ประยุกต์ ; (วารสาร).
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร: คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ; 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ = Journal of Southern Technology.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้, 2557-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
5
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารแรงงานสัมพันธ์ฉบับพัฒนามาตรฐานแรงงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม [วารสาร]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาสิกา การพิมพ์, [2555]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด,
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ = Journal of Modern Management Science [วารสาร]
พิมพลักษณ์ลำปาง : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, [2550]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องขวัญเรือน [วารสาร]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศรีสยามการพิมพ์, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องแม่โจ้ปริทัศน์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2542-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องคอมพิวเตอร์ รีวิว (Computer review).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แมนกรุพ, 2526.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องอัพเดท (Update).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2528-2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องผู้จัดการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ตะวันออก,.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา