Found: 135  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลาวโซ่ง : พลวัตของระบบวัฒนธรรมในรอบสองศตวรรษ / สุมิตร ปิติพัฒน์ และ เสมอชัย พูลสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งสุมิตร ปิติพัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540.
เลขเรียกDS570.ล53 ส75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตลาวโซ่งเมื่อวันวาน / ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ, วรานันท์ วรวิศว์.
ชื่อผู้แต่งฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2543.
เลขเรียกDS570.ล6 ฉ56 2543
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารัตถะคติความเชื่อและพิธีกรรมลาวโซ่ง / อภิญวัฒน์ โพธิ์สาน
ชื่อผู้แต่งอภิญวัฒน์ โพธิ์สาน
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2552
เลขเรียกDS570.L29 อ253ส 2552,305.8 อ47ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องวัฒนธรรมของไทยโซ่งดำ (ลาวโซ่ง) ในจังหวัดพิษณุโลกและพิจิตร / รองศาสตราจารย์สมคิด ...
ชื่อผู้แต่งสมคิด ศรีสิงห์.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 252-].
เลขเรียกDS570.ล6 ส72 2521
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องวัฒนธรรมของไทยโซ่งดำ (ลาวโซ่ง) ในจังหวัดพิษณุโลกและพิจิตร / สมคิด ศรีสิงห์
ชื่อผู้แต่งสมคิด ศรีสิงห์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, [2536?]
เลขเรียกGN635.T4 ส234 2530,วจ 301.29593 ส42ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องวัฒนธรรมของไทยโซ่งดำ [ลาวโซ่ง] ในจังหวัดพิษณุโลกและพิจิตร / สมคิด ศรีสิงห์
ชื่อผู้แต่งสมคิด ศรีสิงห์
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, [25--?]
เลขเรียกDS570.S6 ส234ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์เรื่องการศึกษาโครงสร้างสังคมของลาวโซ่ง / โดย มยุรี วัดแก้ว.
ชื่อผู้แต่งมยุรี วัดแก้ว.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2521.
เลขเรียกDS570.ล53 ม47
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาโครงสร้างสังคมของลาวโซ่ง = The study of social structure of Lao Song / มยุรี วัดแก้ว.
ชื่อผู้แต่งมยุรี วัดแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2521.
เลขเรียกDS570.L36 ม47 2521
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลาวโซ่ง กับความเชื่อในพิธีศพ / โดย โกศล แย้มกาญจนวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งโกศล แย้มกาญจนวัฒน์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2545?]
เลขเรียกDS570.ล6 ก95
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารัตถะแห่งคติความเชื่อและพิธีกรรมลาวโซ่ง : กรณีศึกษาลาวโซ่งในเขตตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จัง...
ชื่อผู้แต่งอภิญวัฒน์ โพธิ์สาน
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2551.
เลขเรียก305.8 อ77ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำและความหมายในภาษาลาวโซ่ง / โดย พนิดา เย็นสมุทร
ชื่อผู้แต่งพนิดา เย็นสมุทร
พิมพลักษณ์2524.
เลขเรียกวจ 495.917 พ37ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาประเพณีชาวไทยโซ่ง : หมู่บ้านเกาะแรต / นุกูล ชมภูนิช.
ชื่อผู้แต่งนุกูล ชมภูนิช 2482-.
พิมพลักษณ์นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ์, 2538.
เลขเรียกDS570.ล53 น72
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิปัญญาสร้างสรรค์เครื่องมือเครื่องใช้ เนื่องในประเพณี พิธีกรรมของชาวลาวโซ่ง / เจนยุทธ ล่อใจ.
ชื่อผู้แต่งเจนยุทธ ล่อใจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อุษาคเนย์, 2555.
เลขเรียกDS570.L3 จ74 2555,745.509593 จ716ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือวัฒนธรรมประเพณีไทยซงดำ / โดยสุรีย์ ทองคงหาญ.
ชื่อผู้แต่งสุรีย์ ทองคงหาญ.
พิมพลักษณ์[นครปฐม : ชมรมไทยซงดำแห่งประเทศไทย, 2542].
เลขเรียกPL4195.ซ9 ส74
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำและความหมายในภาษาลาวโซ่ง = Words and meaning in Lao Song : selected topic / พนิดา เย็นสมุทร.
ชื่อผู้แต่งพนิดา เย็นสมุทร.
พิมพลักษณ์2524.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา