Found: 83  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิวัฒนาการของคำลักษณนามในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ / โดย จันทรา จงศิริโชค
ชื่อผู้แต่งจันทรา จงศิริโชค
พิมพลักษณ์2530.
เลขเรียก495.915 จ279ว
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำลักษณนาม / ราชบัณฑิตยสถาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2538.
เลขเรียก495.9182 ณ359ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคำลักษณนามในภาษาไทยและภาษาจีนกลาง / Yang Lizhou.
ชื่อผู้แต่งหยาง, หลีโหว.
พิมพลักษณ์2548.
เลขเรียก495.918 ห237ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนเก่งเรียนศัพท์ลักษณนาม / รัศมี เบื่อขุนทด.
ชื่อผู้แต่งรัศมี เบื่อขุนทด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านแปลน, 2548.
เลขเรียกPZ90.T5 ร388(1) 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมคำลักษณนาม / พนิตชนห ดำเนินธรรม
ชื่อผู้แต่งพนิตชนก ดำเนินธรรม
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2558
เลขเรียก495.9182 พ211ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเก่งภาษาญี่ปุ่นด้วยคำลักษณนาม / นพพิชญ์ ประหวั่น.
ชื่อผู้แต่งนพพิชญ์ ประหวั่น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2560.
เลขเรียก495.65 น177ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำลักษณนาม ภาษาไทยใช้ให้ถูกต้อง/ Nattawan.
ชื่อผู้แต่งณัฐวรรณ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ , 2558.
เลขเรียกPL4169 ณ121ค 2558,495.9182 ณ359ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำลักษณนามภาษาอีสาน / วิทยานิพนธ์ของ เหรียญทอง ชำนาญรบ
ชื่อผู้แต่งเหรียญทอง ชำนาญรบ
พิมพลักษณ์2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจักรพรรดินี / บทประพันธ์โดย ลักษณวดี ; รักชนก นามทอน, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งลักษณวดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม กรุ๊ป, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องราชินีชิบา / ลักษณวดี ; บรรณาธิการ รักชนก นามทอน
ชื่อผู้แต่งลักษณวดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลักษณนาม : ฉบับราชบัณฑิต / ราชบัณฑิตสถาน.
ชื่อผู้แต่งราชบัณฑิตยสถาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2538.
เลขเรียกPL4158 ร6ล 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้คำลักษณนามและการแปรของการใช้คำลักษณนามตามถิ่นที่อยู่ของผู้พูด : กรณีศึกษาคำลักษณนามที่ใช้ในรัฐ...
ชื่อผู้แต่งภิญญดา ทวีสุข.
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียก495.917 ภ679ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลักษณนาม : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน.
ชื่อผู้แต่งราชบัณฑิตยสถาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2551.
เลขเรียกR PL4171 ร419ล 2551,495.9182 ล111 2552
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา