Found: 1,216  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายละเมิดทางปกครอง / อำพน เจริญชีวินทร์
ชื่อผู้แต่งอำพน เจริญชีวินทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2548.
เลขเรียกK อ688ล,346.03 อ688ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายละเมิดทางปกครอง : ละเมิดทางปกครอง การกระทำละเมิดทางปกครองของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การกระทำละ...
ชื่อผู้แต่งอำพน เจริญชีวินทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2549
เลขเรียกKPT2840 อ63 2549,346.031 อ216ห 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายโดยย่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิดและความรับผิดทางละเมิดตามพระราชบัญญัติความรับผิ...
ชื่อผู้แต่งศักดิ์ สนองชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2551.
เลขเรียก346.03 ศ322ค 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 คดีละเมิด / สำนักพิมพ์สูตรไพศาล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล , 2536.
เลขเรียก347.053 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด และพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ....
ชื่อผู้แต่งเพ็ง เพ็งนิติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จิรรัชการพิมพ์, 2556
เลขเรียกKPT2840 พ872 2556,346.03 พ872ค 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำบรรยายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยละเมิด / พจน์ ปุษปาคม
ชื่อผู้แต่งพจน์ ปุษปาคม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เนติบัณฑิตยสภา, 2525.
เลขเรียกK พ168 2525,346.033 พ168ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายโดยย่อ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยละเมิดและความรับผิดทางละเมิด / โดย ศักดิ์ สนองชาติ...
ชื่อผู้แต่งศักดิ์ สนองชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2544.
เลขเรียกKPT1255 ศ62 2544,346.03 ศ322ค 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายโดยย่อประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด และความรับผิดชอบทางละเมิด : ตามพระราชบัญญัติความร...
ชื่อผู้แต่งศักดิ์ สนองชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2547.
เลขเรียก346.03 ศ111ค 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถาม-ตอบ : กฎหมายลักษณะละเมิด/ สุพจน์(พจน์) กู้มานะชัย
ชื่อผู้แต่งสุพจน์(พจน์) กู้มานะชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2543
เลขเรียกKPT834 ส7ก 2543,346.03 ส462ถ ฉ.1 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายแพ่งลักษณะละเมิด / จิ๊ด เศรษฐบุตร
ชื่อผู้แต่งจิ๊ด เศรษฐบุตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545
เลขเรียกKPT834 จ63 2545,346.03 จ34ห 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแพ่งว่าด้วยละเมิด / สมพร พรหมหิตาธร
ชื่อผู้แต่งสมพร พรหมหิตาธร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2546.
เลขเรียกK ส265ม 2546,346.03 ส166ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถาม-ตอบ กฎหมายลักษณะละเมิด / สุพจน์ (พจน์) กู้มานะชัย
ชื่อผู้แต่งสุพจน์ (พจน์) กู้มานะชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2551
เลขเรียกKPT834 ส826 2551,346.03 ส826ถ 2551
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา