Found: 2,961  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลการตลาดจังหวัดลพบุรี ประจำปี ... / สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี
พิมพลักษณ์[ลพบุรี] : สำนักงาน, [25--]-
เลขเรียก330.9593 ข291 ลบ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาค จังหวัดลพบุรี / จังหวัดลพบุรี.
ชื่อผู้แต่งลพบุรี, จังหวัด.
พิมพลักษณ์ลพบุรี : จังหวัดลพบุรี, 2527.
เลขเรียก959.317 ล16ป 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลพบุรี
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, [2531]-
เลขเรียก630.20112 น927 ลบ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนดีศรีลพบุรี 2540 / ชมรมรักลพบุรี.
พิมพลักษณ์ลพบุรี : ชมรมรักลพบุรี, 2540.
เลขเรียก920.09593 ค139 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี / สำนักงานจังหวัดลพบุรี
พิมพลักษณ์นนทบุรี สำนักงานจังหวัดลพบุรี, 2527.
เลขเรียกDS589.L61 ป372 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระพุทธลวบุรารักษ์ พระพุทธรูปประจำเมืองลพบุรี / จังหวัดลพบุรี.
พิมพลักษณ์ลพบุรี : จังหวัดลพบุรี, 2563.
เลขเรียก294.3437 พ354 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเจ้าบ้านลพบุรี ยินดีต้อนรับ / สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี.
พิมพลักษณ์ลพบุรี : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี, [2562?].
เลขเรียก915.93 จ757 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวคิดและข้อมูลเบื้องต้น โครงการศูนย์ราชการและเมืองใหม่ (ลพบุรี) / [คณะทำงานศึกษาโครงการศูนย์ราชกา...
ชื่อผู้แต่งคณะทำงานศึกษาโครงการศูนย์ราชการและเมืองใหม่ (จังหวัดลพบุรีและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานจังหวัดลพบุรีและสำนักงานผังเมืองจังหวัดลพบุรี, 2544.
เลขเรียกJQ1749.ก13 ค36 2544,307.768 ค961
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดการทรัพยากรที่ดินเบื้องต้น : จังหวัดลพบุรี / กรมพัฒนาที่ดิน.
ชื่อผู้แต่งกรมพัฒนาที่ดิน.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2541].
เลขเรียกSB108.ท9ล3 ก45,333.335 ก17ลบ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลงานการพัฒนาจังหวัดลพบุรีตามแนวทางขุมทรัพย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2550-30 กัน...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานจังหวัดลพบุรี
พิมพลักษณ์ลพบุรี : สำนักงาน, [2551?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนการใช้ที่ดินจังหวัดลพบุรี / กองวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กอง, 2532.
เลขเรียก333.713 กษ0807ผ ลพ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาพเก่าเล่าอดีตลพบุรี / ภูธร ภูมะธน บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์ลพบุรี : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี, 2540.
เลขเรียกDS589.ล3 ภ63,959.317 ภ654ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลจังหวัดลพบุรี เพื่อการลงทุน การค้าและอุตสาหกรรม / สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี.
พิมพลักษณ์ลพบุรี : สำนักงาน, [2549?].
เลขเรียก338.9593 ข291 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าในเขตชุมชนเมือง จังหวัดลพบุรี.
ชื่อผู้แต่งลพบุรี. หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น.
พิมพลักษณ์ลพบุรี : หน่วย, [2531]
เลขเรียกNA1522.ล3 ท75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพรหมทินใต้ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
พิมพลักษณ์ลพบุรี : ชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี, 2562.
เลขเรียกDS567.85.ล3 บ93 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา