Found: 3,584  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2548 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติ (วช.)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติ (วช.), 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2553 [electronic resource] : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , [255_].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2550 [computer file]: รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย ร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2551 รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), 2551.
เลขเรียก001.4 ส691ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2548 / สำนักงานปลัดกระทรว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2550.
เลขเรียกL592 น376 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรางวัลการวิจัยและรางวัลผลงานวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2550.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส่วนส่งเสริมและพัฒนาวิจัย สำนักบริหารวิชาการ, 2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยี ประจำปี ...
ชื่อผู้แต่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2540-
เลขเรียกT212 .ท75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยี ประจำปี 2546 / สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
ชื่อผู้แต่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานอฺธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2546.
เลขเรียก608.7 ท592ร 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 25... : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550-.
เลขเรียก608.7593 ค 218 ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติประจำปี 2550 : รางวัลวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ / ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, 2550.
เลขเรียกT 27 ร399 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2544 / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2544.
เลขเรียก608.7 ค123ร 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
12
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี ... [electronic resource] : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงา...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2548-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี ... : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2543-<2552>.
เลขเรียกQ149.T5 ว62ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2552 : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพน...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), 2551.
เลขเรียก607.2 ค123ร 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา