Found: 255  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตัวชี้วัดระบบยาในโรงพยาบาล = Hospital drug system performance indicators / ธิดา นิงสานนท์, เสาวคนธ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์สารสนเทศและวิจัยระบบยา, 2551.
เลขเรียกRA975.5.P5 ต289 2551,QV55 ต6 2551,615.4 ต35ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคลาดเคลื่อนทางยาจากการจ่ายยาผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลร้อยเอ็ด / สุรัตน์ เสนาเลี้ยง
ชื่อผู้แต่งสุรัตน์ เสนาเลี้ยง
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยาระบบหนึ่งหน่วยการจ่ายในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย...
ชื่อผู้แต่งเชษฐา จงกนกพล
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิทธิประโยชน์ด้านยาและส่วนร่วมจ่ายในระบบประกันสุขภาพของประเทศต่างๆ / บรรณาธิการ : ศนิตา หิรัญรัศมี.
พิมพลักษณ์กรุงเมพฯ : มูลนิธิวิจัยและพัฒนาระบบยา, 2551, [2008].
เลขเรียกWA525 ส722 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิทธิประโยชน์ด้านยาและส่วนร่วมจ่ายในระบบประกันสุขภาพของประเทศต่าง ๆ / [บรรณาธิการ ศนิตา หิรัญรัศมี].
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : มูลนิธิวิจัยและพัฒนาระบบยา, 2551.
เลขเรียกWA525 ส722 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิทธิประโยชน์ด้านยาและส่วนร่วมจ่ายในระบบประกันสุขภาพของประเทศต่าง ๆ / บรรณาธิการ ศนิตา หิรัญรัศมี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิวิจัยและพัฒนาระบบยา, 2551.
เลขเรียก614.42 ส234 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความผิดพลาดในการจัดยาของแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลบุรีรัมย์ / คันธรส จิตอัคคะ
ชื่อผู้แต่งคันธรส จิตอัคคะ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2536.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านยาเพื่อติดตามประเมินการสั่งใช้ยาและส่งผลวิเคราะห์ข้อมูลป้อนก...
พิมพลักษณ์[นนบุรี] : สำนักงาน, 2555.
เลขเรียกQV26.5 ร451 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิทธิประโยชน์ด้านยาและส่วนร่วมจ่ายในระบบประกันสุขภาพของประเทศต่าง ๆ / [บรรณาธิการ ศนิตา หิรัญรัศมี]
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : มูลนิธิวิจัยและพัฒนาระบบยา, 2551.
เลขเรียกRA412 ส722 2551,W225.1 ส722 2551,368.382 ส722
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจ่ายยารักษาอาการปวดศีรษะไมเกรนในร้านยาแผนปัจจุบันเขตอำเภอกันทรวิชัยและอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสาร...
ชื่อผู้แต่งผกามาส คำนวณศิลป์
พิมพลักษณ์2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCOMPARISON OF THE EFFECTIVENESS OF AUTOMATED VERSUS MANUAL DISPENSING SYSTEMS AT SIRIRAJ HOSPITAL / ...
ชื่อผู้แต่งPrapaporn noparatayaporn.
พิมพลักษณ์2014.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิทธิประโยชน์ด้านยาและส่วนร่วมจ่ายในระบบประกันสุขภาพของประเทศต่างๆ / เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์
ชื่อผู้แต่งเสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิวิจัยและพัฒนาระบบยา, 2551
เลขเรียกRA412 ส722 2551,368.382 ส517ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเวลาในการให้บริการ ความพึงพอใจของผู้ให้และผู้รับบริการต่อระบบการจ่ายยาที่นำระบบคอมพิวเตอร์มา...
ชื่อผู้แต่งผ่องพรรณ แก้วแก่น
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบการจ่ายยาสถานีอนามัยเด่นใหญ่ / ศศิธร อินจู และแสงมณี แสงอ่อน.
ชื่อผู้แต่งศศิธร อินจู.
พิมพลักษณ์สุพรรณบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2552.
เลขเรียก005.74 ศ291ร 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยสถาบันเรื่องศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาในหอสงฆ์อาพาธ โรงพยา...
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
เลขเรียกRA975.5.P5 ร451ร,WX179 ร451ย 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา