Found: 39,998  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารเผยแพร่รวมผลงานวิจัย มข. ... / สำนักบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : สำนัก, 2551-
เลขเรียกQ179.92 อ884
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารเผยแพร่รวมผลงานวิจัย มข. ... / สำนักบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : สำนักบริหารการวิจัย, 2551.
เลขเรียกQ179.92 อ7 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเร่งความรู้เพิ่มความเก่ง / กรองแก้ว ฉายสภาวะธรรม บก. เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งกรองแก้ว ฉายสภาวะธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นธรรม, 2545.
เลขเรียกAG171 ก45,039.95911 ร753
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารเผยแพร่รวมผลงานวิจัย มข. ... / สำนักบริหารการวิจัยวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : สำนัก, 2551-.
เลขเรียกQ179.92 อ884
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทความวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (อดีต-กลางปี 2541) / [รวบรวมโดย บรรณาธิการ: อธิคม ฤกษบุต...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, 2541.
เลขเรียกQ179.92 ร156
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทความทางวิชาการ / ธเนศ ขำเกิด
ชื่อผู้แต่งธเนศ ขำเกิด
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2541.
เลขเรียกLB7 ธ285,808.84 ธ285ร 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสัตวแพทย์อาสา จ.ส.100.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2543.
เลขเรียกSF607 ส572
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องร้อยมาลัยร้อยใจไทย - ลาว : วรรณกรรมสัมพันธ์ ไทย - ลาว / ขจรฤทธิ์ รักษา, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย, [2558?]
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมเรื่องสั้นเรื่องของเรื่อง / พิเชษฐ์ศักดิ์ โพธิ์พยัคฆ์.
ชื่อผู้แต่งพิเชษฐ์ศักดิ์ โพธิ์พยัคฆ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ใบไม้ป่า, 2554.
เลขเรียกPL4209.3.พ672 ร54,รส. พ654
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทความสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช. คณะวิทยาการจัดการ
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2542
เลขเรียก658 ร2265
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเหนือกาลเวลา : รวมบทความหลากหลายท้าทายและสร้างสรรค์เกี่ยวกับปรัชญา ศาสนา ภาษา วรรณคดี วัฒนธรรมประเพ...
ชื่อผู้แต่งเอื้อน เล่งเจริญ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ? : ม.ป.พ.], 2533.
เลขเรียกAC159 อ84
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตายแล้วไปไหน / โดย ทองทิว สุวรรณทัต.
ชื่อผู้แต่งทองทิว สุวรรณทัต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทุนโลกทิพย์, [2532- ]
เลขเรียกBQ4487 ท57
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา