Found: 19,803  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม [electronic resource] = Thai industrial standard / สำนักงานมาตรฐานผลิต...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, [2549?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม [electronic resource] = Thai industrial standard / สำนักงานมาตรฐานผลิต...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, [2549?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมุ้งลวดอะลูมิเนียมกันแมลง / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม .
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2531.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม [electronic resource] = Thai industrial standard / สำนักงานมาตรฐานผลิต...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, [2547?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม = Thai industrial standard / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, [2550?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ... = Thai agricultural commodity and food standard... / สำนักงา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , 2548
เลขเรียกHD9000.9.T5 ม317 2548,634.772 ก782ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม = Thai industrial standard / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, [2548?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม = Thai industrial standard / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, [2548?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบรรณานุกรมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเรื่องเกษตรกรรม (มกราคม 2535) / ศูนย์สนเทศมาตรฐาน กองวิชาการและ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2535.
เลขเรียกZ7914.A22ก75 ส63 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ... = Thai agricultural commodity and food standard... / สำนักง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2549
เลขเรียกHD9000.9.T5 ม317 2549,338.10218 ส215ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 ปี สมอ. : 36 ปี การมาตรฐานไทย / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2548.
เลขเรียกHD62 ส65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปี... = Thai standardized products yearbook..
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทคอสมิคเอ็นเตอร์ไพรส์จัดพิมพ์เพื่อเป็นเอกสารเผยแพร่ให้กับ สมาคมมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย, 2513 -
เลขเรียก381.33 ม435
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมซอสนางรม = Oyster sauce / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตส...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2538
เลขเรียกHD9330.O97 ม62
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเนื้อปูกระป๋อง = Standard for canned crab meat / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2536
เลขเรียกHD9472.C7 ม62
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา