Found: 1,986  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความปลอดภัยในกระบวนการเคมี = Chemical process safety / วันเช็ง สิทธิกิจโยธิน
ชื่อผู้แต่งวันเช็ง สิทธิกิจโยธิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟาสต์บุ๊คส์, 2559.
เลขเรียกTP155.7 ว428
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสถานการณ์และระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศไทย ระยะที่ 1 / ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต ....
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันครังสมองของชาติ, 2548.
เลขเรียกTP373.5 .ก647 2548,664.07 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความปลอดภัยในกระบวนทางเคมี : พื้นฐานและการประยุกต์ = Chemical process safety : fundamental and appli...
ชื่อผู้แต่งอัญชลี สุวรรณมณี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ผลิตตำราเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2561.
เลขเรียกTP150.S24 อ525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความปลอดภัยในกระบวนการเคมี = Chemical process safety / โดย วันเช็ง สิทธิกิจโยธิน
ชื่อผู้แต่งวันเช็ง สิทธิกิจโยธิน
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556.
เลขเรียกWA788 ว428ค 2556,660.2804 ว428ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือความปลอดภัยด้านไฟฟ้าแรงสูง / คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2553.
เลขเรียกTK3144 ค695,621.3 ว72ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับงานก่อสร้างอาคาร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
เลขเรียก690.22 ม247 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความปลอดภัยในกระบวนการเคมี / ขันทอง สุนทราภา.
ชื่อผู้แต่งขันทอง สุนทราภา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
เลขเรียกTP155.7 ข63,WA788 ข346ค 2549,363.17 ข115ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีและสารชีวภาพ / สุชาดา ไชยสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งสุชาดา ไชยสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2550.
เลขเรียกTP149 ส759 2550,QV602 ส759ค 2550,363.17 ส42ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความปลอดภัยทางการบินเบื้องต้น : ความปลอดภัยทางการบินในเชิงเศรษฐศาสตร์และการสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุ...
ชื่อผู้แต่งสมชนก เทียมเทียบรัตน์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ทิพย์วิสุทธิ์, 2550.
เลขเรียกTL553.5 ส237
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย : นโยบายความปลอดภัย / บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท, 2546.
เลขเรียกT55 ค695ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทวิเคราะห์สถานภาพและมาตรการสร้างความสามารถคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน / คณะกรรมการเทค...
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : คณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, 2553.
เลขเรียกQH442 บ129 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบริภัณฑ์และระบบเสียงและภาพวีดิทัศน์และโทรทัศน์. เล่ม 7, การเคลื่อนย้ายและการใช้งานอย่างปลอดภัยของบ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2544]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของ พนักงานและคนงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเพชรบุรี / สุจิตรา เริงมงคล
ชื่อผู้แต่งสุจิตรา เริงมงคล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือความปลอดภัยทางไฟฟ้า = Electrical safety handbook for technician and safety officer / สมาคมช่...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคม, [2551?]
เลขเรียกTK152 ค246 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมเ...
ชื่อผู้แต่งเฉิดศักดิ์ สืบทรัพย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา