Found: 921  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติแนวความคิดมหายาน / โดย ล. เสถียรสุต
ชื่อผู้แต่งล. เสถียรสุต
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกย่อ วิชา ปรัชญา มหายาน เล่ม 1 / อุซีโอะ มิกามิ.
ชื่อผู้แต่งมิกามิ, อุซีโอะ.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2545.
เลขเรียกBQ7374 ม551บ 2545,294.392 ม312บ 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัชรปรัชญาปารมิตาสูตร / วิชชา พนาจารย์ ; ผู้เรียบเรียงและแปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หจก. แคนนา กราฟฟิก, 2547
เลขเรียกBL1410 ว112 2547,294.392 ว532ว2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกย่อ วิชา ปรัชญา มหายาน / อุซีโอะ มิกามิ.
ชื่อผู้แต่งมิกามิ, อุซีโอะ
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2545.
เลขเรียกBQ7374 ม62,294.392 ม551บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญามหายาน / เสถียร โพธินันทะ, เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งเสถียร โพธินันทะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บรรณาคาร, 2512.
เลขเรียก294.32 ส 926 ป 2512
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระพุทธศาสนามหายาน / ประยงค์ แสนบุราณ.
ชื่อผู้แต่งประยงค์ แสนบุราณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2547.
เลขเรียกBQ7382 .ป46 2547
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระสัทธรรมปุณฑริกสูตรและกำเนิดพุทธมหายาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2529.
เลขเรียกBQ2053 พ411 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระสัทธรรมปุณฑริกสูตรและกำเนิดพุทธมหายาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2529.
เลขเรียกBQ2053.ท9 พ45
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิถีแห่งมหายาน / ทวีวัฒน์ ปุณาทริกวิวัฒน์
ชื่อผู้แต่งทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2531
เลขเรียกBQ7374 ท225ว 2531,294.392 ท37ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนพุทธศาสนาอย่างปัญญาชน เล่ม 4 / พุทธศาสนาฝ่ายมหายาน.
ชื่อผู้แต่งพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : บริษัทไทย.ไอ.อี., [2530].
เลขเรียก294.3 พ73ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเข้าใจในเรื่องมหายาน / ส. ศิวรักษ์ ; คำนำโดย พระคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตรฯ (เย็นเต็ก)
ชื่อผู้แต่งสุลักษณ์ ศิวรักษ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์ไทยธิเบต, 2542.
เลขเรียกBQ7374 .ส75 2542,294.392 ส113ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา