Found: 174  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชาธิปไตยกับการวัดมติมหาชน : คู่มือการหยั่งเสียง ประชาชน / สวัสดิ์ สุคนธรังษี
ชื่อผู้แต่งสวัสดิ์ สุคนธรังษี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2518
เลขเรียกHM261 ส413 2518,321.8 ส397ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมติมหาชนกับประชาธิปไตย / เสถียร หอมขจร
ชื่อผู้แต่งเสถียร หอมขจร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, [251-]
เลขเรียกHM261 ส54
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมติมหาชนกับประชาธิปไตย / เสถียร หอมขจร
ชื่อผู้แต่งเสถียร หอมขจร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2521.
เลขเรียก301.154 ส54ม
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมติมหาชนกับประชาธิปไตย / เสถียร หอมขจร
ชื่อผู้แต่งเสถียร หอมขจร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2525
เลขเรียก324.4 ส895ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมติมหาชนกับประชาธิปไตย / เสถียร หอมขจร.
ชื่อผู้แต่งเสถียร หอมขจร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2523.
เลขเรียกHM261 ส7 2523
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชาธิปไตยกับการวัดมติมหาชน / สวัสดิ์ สุคนธรังษี.
ชื่อผู้แต่งสวัสดิ์ สุคนธรังษี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิฆเณศ, 2518.
เลขเรียก321.8 ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอิทธิพลของมติมหาชนต่อองค์กรภาครัฐ / สวัสดิ์ สุคนธรังษี
ชื่อผู้แต่งสวัสดิ์ สุคนธรังษี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2537.
เลขเรียก303.38 ส413อ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจความคิดเห็นพลเมืองไทยระดับประเทศ ปี 2553 : มติมหาชนและการเมืองระหว่าง "ขั้วสี" / มูลนิธิเอเช...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิเอเชีย, 2554.
เลขเรียกJQ1745.T5 ก64 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานโครงการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการงานที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงานระดับกรมในสังก...
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547.
เลขเรียกHD8700.55 ร451ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25ปี สวนดุสิตโพล : เดินหน้าสู่ความยั่งยืน = Suan Dusit poll 4.0.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, [2560?].
เลขเรียกHM 261 ย38 2560
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารกับมติมหาชน = Communication and public opinion : MCS 4601/MCS 4160 / สุระชัย ชูผกา.
ชื่อผู้แต่งสุระชัย ชูผกา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชาธิปไตยกับการวัดมติมหาชน (คู่มือการหยั่งเสียงประชาชน) / สวัสดิ์ สุคนธรังษี.
ชื่อผู้แต่งสวัสดิ์ สุคนธรังษี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2518.
เลขเรียกHM261 .ส5,321.8 ส17ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยบางประการที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับความตายของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ / ป...
ชื่อผู้แต่งจารุวรรณ ปราชชญากุล.
พิมพลักษณ์2543.
เลขเรียก305.26 จ274ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมติมหาชนกับการบริหารและการเมือง / สวัสดิ์ สุคนธรังษี.
ชื่อผู้แต่งสวัสดิ์ สุคนธรังษี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2517.
เลขเรียกHM261 ส55,301.1542 ส171ม 18
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องทัศนคติของแม่บ้านตำรวจเกี่ยวกับหวยใต้ดินจังหวัดชัยภูมิ / อัศวิน สนจุมภะ.
ชื่อผู้แต่งอัศวิน สนจุมภะ.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2544.
เลขเรียก363.42 อ1187ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา