Found: 4,159  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์คุณค่า การพัฒนา และการสืบทอดภูมิปัญญาไทย = Value Analysis, Development and Inheritance ...
ชื่อผู้แต่งพรสวรรค์ สุวัณณศรีย์
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2553.
เลขเรียกHM216 พ284ก 2553,390.9593 พ45ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิปัญญาชาวบ้าน ภูมิปัญญาไทย / โดย อนุทินสาร สมาคมการแพทย์แผนไทยสุโขทัยราชธานี.
พิมพลักษณ์สุโขทัย : วิทยา, 2554.
เลขเรียก392 ภ7 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิปัญญาชาวบ้าน ภูมิปัญญาไทย / โดย อนุทินสาร สมาคมการแพทย์แผนไทยสุโขทัยราชธานี.
พิมพลักษณ์สุโขทัย : วิทยา, 2554.
เลขเรียกQV766 ภ7 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศักยภาพและสถานภาพของภูมิปัญญาไทย (ภูมิปัญญาไทย ภาคกลาง ) = ภูมิปัญญาไทย ภาคกลาง / ทรงจิต พูลลาภ...[แ...
ชื่อผู้แต่งทรงจิต พูลลาภ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2546
เลขเรียก390.09593 ท191ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศักยภาพและสถานภาพของภูมิปัญญาไทย (ภูมิปัญญาไทย ภาคเหนือ) = ภูมิปัญญาไทย ภาคเหนือ / ทรงจิต พูลลาภ...[...
ชื่อผู้แต่งทรงจิต พูลลาภ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2546
เลขเรียก390.09593 ท191ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศักยภาพและสถานภาพของภูมิปัญญาไทย (ภูมิปัญญาไทย ภาคใต้) = ภูมิปัญญาไทย ภาคใต้ / ทรงจิต พูลลาภ...[และค...
ชื่อผู้แต่งทรงจิต พูลลาภ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2546
เลขเรียก390.09593 ท191ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องห้องเรียนภูมิปัญญาล้านนา : ห้องเรียนชีวิต เรียนรู้ภูมิปัญญา เพื่อการพึ่งพาตนเอง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา, 2548
เลขเรียกDS568 ห52 2548,390.095936 ห374
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการสรรหาและคัดเลือกครูภูมิปัญญาไทย / นภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม.
ชื่อผู้แต่งนภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551.
เลขเรียกLB2832.4.T5 ค695 2551,371.144 น 141 ค 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระเจริญพระชนมายุครบ 36 พร...
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันไทยศึกษา ฝ่ายวิจัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534.
เลขเรียกDS568 .จ73 2534
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิปัญญาชาวบ้าน ภูมิปัญญาไทย/ สมาคมการแพทย์แผนไทยสุโขทัยราชธานี
ชื่อผู้แต่งสมาคมการแพทย์แผนไทยสุโขทัยราชธานี
เลขเรียก303.44 ส293ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิปัญญาพื้นบ้านสืบสานสู่ความเป็นสากลศักยภาพและสถานภาพของภูมิปัญญาไทยเพื่อสืบสานการพัฒนาชุมชนให้เข้...
ชื่อผู้แต่งทรงจิต พูนลาภ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2544
เลขเรียกHN700.592.C6 ท131,307 ท17ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลเบื้องต้นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 1 ประจำปี 2542 / สถาบันแห่งชาติว่าด้วยภูมิปัญญาและการศึกษาไทย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2542-
เลขเรียกGN453 ข291 2542,379.2 ก27ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิปัญญาไทย : คุณค่า การพัฒนา และการสืบทอด / พรสวรรค์ สุวัณณศรีย์ [text]
ชื่อผู้แต่งพรสวรรค์ สุวัณณศรีย์
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2553.
เลขเรียก390.09593 พ17ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7 ภาคเหนือ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554.
เลขเรียกLB2832.4.ท9 ส657,923.7593 ส691ค 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา