Found: 33,426  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาไทย คนไทยต้องพูด อ่าน เขียน เป็น [Text] ภาษิตา วิสารสุข เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งภาษิตา วิสารสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ แพรธรรม [2556]
เลขเรียกPL4167 ภ483 2555,495.91 ภ228ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทักษะและความรู้ทางภาษาไทย / กมล การกุศล.
ชื่อผู้แต่งกมล การกุศล.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : โครงการตำรา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ; กรุงเทพฯ : เนติกุลการพิมพ์, 2529.
เลขเรียกPL4158 ก4,495.918 ก131ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักภาษาไทย / กำชัย ทองหล่อ
ชื่อผู้แต่งกำชัย ทองหล่อ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, 2525
เลขเรียก495.915 ก212ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือครู ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ม.4 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / ภาสกร เกิดอ่อน ... [และคนอื...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, [2554]
เลขเรียกPL4158 ภ493ภ ม.4 2552
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไขปัญหาภาษาไทย / ราชบัณฑิตยสถาน.
ชื่อผู้แต่งราชบัณฑิตยสถาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2554.
เลขเรียกPL4152 ร62 2554,495.918 ข929
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสนทนาภาษาไทย / กำชัย ทองหล่อ.
ชื่อผู้แต่งกำชัย ทองหล่อ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, 2526.
เลขเรียกPL4169 ก6,495.918 ก563ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาไทย 2001 นิตยา กาญจนะวรรณ [Text]
ชื่อผู้แต่งนิตยา กาญจนะวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มติชน 2544
เลขเรียกPL4162 น577ท,495.91 น577ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบคำภาษาไทย / สุนันท์ อัญชลีนุกูล
ชื่อผู้แต่งสุนันท์ อัญชลีนุกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ, 2546.
เลขเรียกPL4171 ส815ร 2546,495.915 ส45ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาศาสตร์ภาษาไทย / เรืองเทศ ปันเขื่อนขัติย์.
ชื่อผู้แต่งเรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.
เลขเรียกPL4163 ร82,495.915 ร6112ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักภาษาไทย / นิภาพรรณ (อัศวกุล) ศรีพงษ์. [text]
ชื่อผู้แต่งนิภาพรรณ (อัศวกุล) ศรีพงษ์
พิมพลักษณ์นครราชสีมา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2551.
เลขเรียกPL4163 น625,495.91 น36ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทักษะทางภาษา 1-2 / รายชื่อผู้เขียน สุนันทา โสรัจจ์ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์[สงขลา] : ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้, 2539.
เลขเรียกPL4161 ท337,495.911 ภ416ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาศาสตร์ภาษาไทย = Thai Linguistics / เรืองเดช ปันเขื่อนขัตย์
ชื่อผู้แต่งเรืองเดช ปันเขื่อนขัตย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554
เลขเรียก495.915 ร272ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิพื้นภาษาไทย : ข้อเขียนว่าด้วยความหมายและที่มาของคำในภาษาไทย (3) / ล้อม เพ็งแก้ว. [text]
ชื่อผู้แต่งล้อม เพ็งแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2547.
เลขเรียกPL 4165 ล156ภ 2547,495.918 ล19ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา