Found: 24,962  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิชิตภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคง่ายๆ / นเรศ สุรสิทธิ์.
ชื่อผู้แต่งนเรศ สุรสิทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี.เอส. เพรส, 2551.
เลขเรียกPE1112 น266พ 2551,425 น266พ 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับช่างเทคนิคและวิศวกร/ งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี.
ชื่อผู้แต่งงามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2543.
เลขเรียกPE 1128 ง331ภ 2538,428.24 ง266ภ 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาสตร์แห่งศัพท์ภาษาอังกฤษ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย) , 2549.
เลขเรียกPE1449 ศ227 2549,อ423 ร495
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำสับสนต้องรู้ในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน-สอบ ภาษาอังกฤษ = Confusing words / ประไพ ภูงามเชิง.
ชื่อผู้แต่งประไพ ภูงามเชิง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2553.
เลขเรียกPE1449 ป335ค,423 ป46ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำนวนอังกฤษน่ารู้ / วิทย์ ศิวะศริยานนท์
ชื่อผู้แต่งวิทย์ ศิวะศริยานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2540
เลขเรียก427.09 ว346ส 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฝึกแปลอังกฤษเป็นไทย แปลไทยเป็นอังกฤษ / Red Grandma.
ชื่อผู้แต่งเรด แกรนด์มา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Dดี, 2551.
เลขเรียกPE1498.2.ท9 ร73,428.02 ก888ฝ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรม อังกฤษ-ไทย คำนาม = Dictionary of noun / ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์ NEO english magazine.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : สารสาร มาร์เก็ตติ่ง, 2542.
เลขเรียกPE1205 พ174,423.9591 พ174
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMy English คือ หนังสือภาษายุคใหม่ ชาญชัย บุญเฮ้า [Text]
ชื่อผู้แต่งชาญชัย บุญเฮ้า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด 2549
เลขเรียก428 ช232
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ตำนานคำ / นพพร สุวรรณพานิช, สันติ อิศโร, รวบรวมและเรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งนพพร สุวรรณพานิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิเด็ก, 2542.
เลขเรียกP121 น33 2542,423.95911 น176พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTest on TOEIC grammar & reading / ภาณุ ปรัชญะวิสาล
ชื่อผู้แต่งภาณุ ปรัชญะวิสาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ม.ป.พ, ม.ป.ป
เลขเรียก428.0076 ภ24ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฝึก พูด อ่าน เขียน เป็นเซียนภาษาอังกฤษ / กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการสำนักพิมพ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ป็อพเก็ทบุ๊ค, 2557
เลขเรียกPE1112 ฝ219,428.24 ก351ฝ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสนทนาอังกฤษธุรกิจ = Business conversation / สรรเสริญ สุวรรณประเทศ.
ชื่อผู้แต่งสรรเสริญ สุวรรณประเทศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2555.
เลขเรียก428.249591 ส177ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา