Found: 236  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการอ่านภาษามอญ / อำไพ มัฆมาน.
ชื่อผู้แต่งอำไพ มัฆมาน.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2535.
เลขเรียกPL4334 อ68
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมไทย - มอญ สำเนียงมอญลพบุรี
ชื่อผู้แต่งจำปี ซื่อสัตย์
เลขเรียก495.9139593 จ361พ 2550
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมไทย-มอญ : ฉบับมอญปากลัด / จัดทำโดย ศูนย์เรียนหนังสือภาษารามัญ วัดอาษาสงคราม ; บรรณาธิการ ป...
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : ศูนย์เรียนหนังสือภาษารามัญ วัดอาษาสงคราม พระอารามหลวง, 2556.
เลขเรียกPL4337 ส64 2556,อ 495.93 ศ73ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องลักษณะคำไทยที่มาจากภาษามอญ / โดย วัฒนา บุรกสิกร.
ชื่อผู้แต่งวัฒนา บุรกสิกร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เท็คโปรโมชั่นแอนด์แอดเวอร์ไทซิ่ง, 2541.
เลขเรียกPL4334 .ว635 2541,495.932 ว398ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบเรียนภาษามอญ / เรียบเรียงโดย จำปา เยื้องเจริญ, จำลอง สารพัดนึก
ชื่อผู้แต่งจำปา เยื้องเจริญ
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2528.
เลขเรียกPL4334 จ359บ 2528,495.93 จ359ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมมอญ-ไทยฉบับมอญสยาม / [พวน รามัญวงศ์].
ชื่อผู้แต่งพวน รามัญวงศ์ 2432-2519.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2548.
เลขเรียกPL4337 พ23 2548,495.93395911
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรม มอญ-ไทย ฉบับทุนพระยาอนุมานราชธน เล่ม 1 ก-ป / บรรจบ พันธุเมธา.
ชื่อผู้แต่งบรรจบ พันธุเมธา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์, 2531.
เลขเรียก495.932 บ772พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือแบบเรียนภาษามอญเบื้องต้น / จัดพิมพ์โดย สมาคมไทยรามัญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมไทยรามัญ, 2542.
เลขเรียกPL4334 ห144 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสนทนามอญ-ไทย / ชมรมมอญศึกษา.
ชื่อผู้แต่งชมรมมอญศึกษา.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ. , 29 ซม.
เลขเรียกPL4334 .ช44
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราไวยากรณ์มอญ (Mon Grammar) : สำหรับนักศึกษาไทยระดับบัณฑิตวิทยาลัย / โดยมหาช่วงโชติปาโล (ช่วง อู...
ชื่อผู้แต่งพระมหาช่วงโชติปาโล(ช่วง อู่เจริญ).
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ], 2523.
เลขเรียกPL4334 .ช52
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษามอญ ตำบลเจ็ดริ้ว จังหวัดสมุทรสาคร = A description of Mon language of Cetrew, Smutsakhorn : an a...
ชื่อผู้แต่งประเชิญ คนเทศ, 2500-
พิมพลักษณ์2528.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบระบบเสียงและระบบการเขียนมอญโบราณกับมอญปัจจุบัน = A comparison of Mon phonology and or...
ชื่อผู้แต่งพงศ์เกษม สนธิไทย.
พิมพลักษณ์2533.
เลขเรียกPL4334 .พ25 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมมอญ - ไทย / จำปี ซื่อสัตย์.
ชื่อผู้แต่งจำปี ซื่อสัตย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี.เอ.ลิฟวิ่ง, 2549.
เลขเรียกอ 495.9339591 บ225พ 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษามอญ ภาคปฏิบัติ / จำลอง สารพัดนึก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยลัยศิลปากร , 2533.
เลขเรียกPL4334.จ6 บ83
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา