Found: 1,016  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาบาลีประยุกต์ (คู่มือภาษาไทย) / เจิม ชุมเกตุ.
ชื่อผู้แต่งเจิม ชุมเกตุ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2523.
เลขเรียกPK1018.ท9 จ76,491.37 จ842ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปทานุกรมบาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต ฉบับพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ.
ชื่อผู้แต่งจันทบุรีนฤนาถ กรมพระ 2417-2474.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์ศิวพร, 2513.
เลขเรียกP361 .จ62,413 จ248ป 2513 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมบาลี-ไทย ฉบับนักศึกษา / รวบรวมเรียบเรียงโดย พระอุดรคณาธิการ (ชวินทร์ สระคำ) ; จำลอง สารพัด...
ชื่อผู้แต่งพระอุดรคณาธิการ 2474-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เรืองปัญญา, 2546.
เลขเรียกPK1090 .พ47 2546,491.3739591 พ17พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักภาษาบาลี (ไวยากรณ์-แปล-แต่ง) / จำลอง สารพัดนึก
ชื่อผู้แต่งจำลอง สารพัดนึก
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2528.
เลขเรียกGN799.T6 S961,491.37 จ378ห
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแต่งแปลบาลี = Pale composition and translation / ผู้แต่ง คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555
เลขเรียกPK1017 ต843 2555,491.37 ต842 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรม บาลี-ไทย-อังกฤษ ฉบับภูมิพโลภิกขุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ, 2556-
เลขเรียกP361 พ174บ 2556,491.3 พ12
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเรียนภาษาบาลีด้วยตนเองประยุกต์ด้วยวิธีแปลภาษาบาลีแบบสากล / ประดิษฐ์ บุญยะภักดิ์.
ชื่อผู้แต่งประดิษฐ์ บุณยะภักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ร้านเรืองปัญญา, 2538.
เลขเรียกPK 1011 ป267ค 2538,491.37 ป267ค4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบาลี - สยาม อภิธาน / นาคะประทัป
ชื่อผู้แต่งสารประเสริฐ, พระ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาการศึกษา, 2505
เลขเรียก491.3 ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาศาสตร์ภาษาบาลี / จิรภัทร แก้วกู่
ชื่อผู้แต่งจิรภัทร แก้วกู่
เลขเรียก491.37 จ497ภ 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาศาสตร์ ภาษาบาลี / จิรภัทร แก้วภู่
ชื่อผู้แต่งจิรภัทร แก้วภู่
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา, 2558
เลขเรียกPK1013 .จ66 2558,491.37 จ497ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาบาลีพื้นฐาน 1 = Fundamental Pali 1 : PL 201 / พัฒน์ เพ็งผลา.
ชื่อผู้แต่งพัฒน์ เพ็งผลา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2553.
เลขเรียกPK1018.T5 พ525 2553 ล.1,491.37 พ525ภ1 2553 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบาลีประยุกต์ (คำบาลีที่ใช้ในภาษาไทย) / โดย จำลอง สารพัดนึก.
ชื่อผู้แต่งจำลอง สารพัดนึก.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์ณรงค์กิจ, 2515.
เลขเรียกPK1018.ท9 จ65 2515
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาบาลีเบื้องต้น / สมศักดิ์ สุวภาพ.
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ สุวภาพ.
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529.
เลขเรียกPK1013 .ส45,491.375 ส284ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสยามสาธกวรรณสาทิศ.
ชื่อผู้แต่งศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) พระยา 2365-2434.
พิมพลักษณ์พระนคร : สำนักราชเลขาธิการ, 2514.
เลขเรียกPK1537 .ศ46,491.339591 ศ153ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา