Found: 2,563  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาไทยถิ่น / วิไลศักดิ์ กิ่งคำ
ชื่อผู้แต่งวิไลศักดิ์ กิ่งคำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544.
เลขเรียกPL4191 ว735,495.916 ว319ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาถิ่นของไทย / พจนี ศิริอักษรสาสน์.
ชื่อผู้แต่งพจนี ศิริอักษรสาสน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2545.
เลขเรียกPL4195.A5 พ176ภ 2545,495.917 พ12ภ2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาไทยถิ่นที่ใช้ในปัจจุบัน จังหวัดยะลา / สว่างจิต พงศ์ศรีวัฒน์
ชื่อผู้แต่งสว่างจิต พงศ์ศรีวัฒน์
พิมพลักษณ์2529.
เลขเรียกPL4195.A5 ส421ภ 2529,495.917625 ส 378 ภ 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาไทยถิ่น / วิไลศักดิ์ กิ่งคำ.
ชื่อผู้แต่งวิไลศักดิ์ กิ่งคำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556.
เลขเรียกPL4191 ว735 2556,495.917 ว735ภ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมภาษาโคราช : จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล / เมตต์...
ชื่อผู้แต่งเมตต์ เมตต์การุณ์จิต
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, 2557.
เลขเรียกPL4185.K6 ม725 2557,417.2 พ174
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาถิ่นของไทย = Thai dialects : FL 323 / พจนี ศิริอักษรสาสน์.
ชื่อผู้แต่งพจนี ศิริอักษรสาสน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2554.
เลขเรียก495.917 พ176ภ 2554 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาถิ่นของไทย = Thai dialects : FOL 3101 (FL 323) / พจนี ศิริอักษรสาสน์.
ชื่อผู้แต่งพจนี ศิริอักษรสาสน์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง [ผู้จัดจำหน่าย], 2559.
เลขเรียก495.917 พ176ภ 2559 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัพทานุกรมเทียบ ภาษาถิ่น - ภาษาถิ่นแพร่ ภาษาถิ่นแพร่ - ภาษาถิ่นลาว / สิริกร ไชยมา.
ชื่อผู้แต่งสิริกร ไชยมา
พิมพลักษณ์(แพร่) : หมวดวิชาภาษาไทย โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ จังหวัดแพร่, 2534.
เลขเรียก495.9173 ส731ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือบทสนทนาภาษาชาวเขาเผ่าถิ่น / สารณีย์ ไทยานันท์.
ชื่อผู้แต่งสารณีย์ ไทยานันท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย, 2523.
เลขเรียกPL4001.ถ6 ส64
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาถิ่นในวรรณกรรมท้องถิ่น = Dialects in regional literature : FOL 3106 (FOL 3101) / ธวัช ปุณโณทก.
ชื่อผู้แต่งธวัช ปุณโณทก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2561.
เลขเรียกPL4195 .ธ53 2561,495.917 ธ392ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำศัพท์ภาษาโคราช / นฤมล ปิยวิทย์.
ชื่อผู้แต่งนฤมล ปิยวิทย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : ประชาคมท้องถิ่น, 2546.
เลขเรียกอ 413 น276ค 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาถิ่นของไทย = Thai dialects : FL 323 / พจนี ศิริอักษรสาสน์.
ชื่อผู้แต่งพจนี ศิริอักษรสาสน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2552.
เลขเรียก495.917 พ12ภ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาไทยถิ่น 361412 / วิไลศักดิ์ กิ่งคำ.
ชื่อผู้แต่งวิไลศักดิ์ กิ่งคำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540.
เลขเรียกPL4191 .ว64
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา