Found: 317  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาตลาดของคนอเมริกัน / ร.ท.นิพนธ์ กาบสลับพล
ชื่อผู้แต่งนิพนธ์ กาบสลับพล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2541
เลขเรียกPE3721 น616 2541,427 น36ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัพท์ SLANG แสลงหู / Body Language ; ระวิวรรณ หีบท่าไม้, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งBody Language.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คลื่นอักษร, 2555.
เลขเรียกPE1460 บ242ศ 2555,อ 423 บ53ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอังกฤษปากตลาด / โดย ครูเคท.
ชื่อผู้แต่งเนตรปรียา ชุมไชโย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2551.
เลขเรียกPE1127.B86 น73,428.24 น53อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตลาด : ศัพท์และการจำกัดความ / เรียบเรียงโดย รณชัย ตันตระกูล.
ชื่อผู้แต่งรณชัย ตันตระกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเคแอนด์เอส โฟโต้สตูดิโอ, 2551.
เลขเรียกHF 5412 ร14 2551
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมคำสุภาพและเซ็กซ์สแลง = Dictionary of euphemisms and sex slang / อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์.
ชื่อผู้แต่งอุดม วิโรตม์สิกขดิตถ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2547.
เลขเรียกPE1460 อ73 2547,423.1 อ786พ 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกะเทยานุกรม / รวบรวม-เรียบเรียงโดย: เต็มที่
ชื่อผู้แต่งเต็มที่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: อักขระบันเทิง, 2546.
เลขเรียกPL4185 ต696
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำนวนอเมริกันทันสมัย = Americanize your english / สรรเสริญ สุวรรณประเทศ.
ชื่อผู้แต่งสรรเสริญ สุวรรณประเทศ
พิมพลักษณ์กรุงเืทพฯ : วิทยพัฒน์, 2543.
เลขเรียก427.09 ส339ส2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street สาขาสีลม / เชษฐศิต มหาทัพภ์
ชื่อผู้แต่งเชษฐศิต มหาทัพภ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัพท์บัญญัติการตลาดอังกฤษ-ไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมการจัดธุรกิจแห่งประเทศไทย, 2526.
เลขเรียกHF5412 ศ337 2526,658.8003 ศ216 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำสแลงในพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ / อุไรวรรณ ละดาดก.
ชื่อผู้แต่งอุไรวรรณ ละดาดก.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2552.
เลขเรียกPN4781 อ858ค 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา