Found: 3,317  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น / สุธาน จักษุรักษ์.
ชื่อผู้แต่งสุธาน จักษุรักษ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : บำรุงสาส์น, 2531.
เลขเรียกPL539.ท9 ส62 2531,495.6 ส784ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักภาษาญี่ปุ่น / โดย เอตาโร เอยิรี ; เสฐียร พันธรักษ์.
ชื่อผู้แต่งเอยิรี, เอตาโร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2527.
เลขเรียก495.6 อ912ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฝึกสนทนาภาษาญี่ปุ่น 101 ชั่วโมง / เจนจิรา วรรษชล
ชื่อผู้แต่งเจนจิรา วรรษชล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Book Caff, 2557
เลขเรียกPL539 จ73 2557,495.68 จ713ฝ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1 ฉบับอักษรโรมัน = Kiso Nihongo / วัฒนา วุฒิจำนงค์. [text]
ชื่อผู้แต่งวัฒนา วุฒิจำนงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) , 2548.
เลขเรียกPL539.5.T5 ว399ภ 2548,495.6 ว113ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรม ญี่ปุ่น-ไทย ขั้นพื้นฐาน และไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น / สถาบันภาษาญี่ปุ่น มูลนิธิญี่ปุ่น.
ชื่อผู้แต่งสถาบันภาษาญี่ปุ่น มูลนิธิญี่ปุ่น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กองกลาง สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2532.
เลขเรียกอ PL 707 ส181พ,495.639591 พง174 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องJapanese idioms : สำนวนภาษาญี่ปุ่น / โดย สมชาย ชัยชนะตระกูล.
ชื่อผู้แต่งสมชาย ชัยธนะตระกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Page Plus, 2548.
เลขเรียก495.68249591 ส239จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคันจิไม่ยาก / สุภา ปัทมานันท์.
ชื่อผู้แต่งสุภา ปัทมานันท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียกPL551 .ส74 2551,495.611 ส46ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น เล่ม 1 วัฒนา วุฒิจำนงค์ [Text]
ชื่อผู้แต่งวัฒนา วุฒิจำนงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 2536
เลขเรียก495.6 ว398ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัพท์พื้นฐาน อังกฤษ-ญี่ปุ่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, [2532?]
เลขเรียกPL681 ศ337 254-?,423.956 ศ338
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือหนังสือ โยมีกาตะ / โดย มาณพ สังขมิตร
ชื่อผู้แต่งมาณพ สังขมิตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2531
เลขเรียกPL4187 ว579พ 2527,495.6077 ม26ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมินนะ โน นิฮงโกะ 3 : แบบเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม, 2559
เลขเรียก495.68 ม579 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลิกแพลง ศัพท์สแลงญี่ปุ่น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2555.
เลขเรียกPL 539 พ17 2555,495.67 พ17 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาญี่ปุ่น 360 : เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นแบบ 360 องศา / วาสนา ประชาชนะชัย
ชื่อผู้แต่งวาสนา ประชาชนะชัย
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2556.
เลขเรียกPL533 ว6ภ 2557,495.65 ว65ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา