Found: 14,508  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาพรวมเศรษฐกิจและการค้า / ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์, [2550?]
เลขเรียกHF2340.55 ภ64 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาพรวมเศรษฐกิจและการค้า / ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. ศูนย์บริการวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, [2549?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ 5 ภูมิภาคของไทย [Text] / พอพันธ์ อุยยานนท์
ชื่อผู้แต่งพอพันธ์ อุยยานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
เลขเรียกHC 445 พ488ป 2558,330.9593 พ488ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรับกลยุทธ์ สร้างโอกาส รับกระแสน้ำมันแพง-ดอกเบี้ยขาขึ้น / ทีมงานสำนักวิจัย ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัย ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน), 2549.
เลขเรียกHC445 ป462,330.9593 ป437
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมังกรทะยาน คชสารผยอง = The elephant and the dragon / Robyn Meredith ; สมชัย สุวรรณบรรณ แปล.
ชื่อผู้แต่งเมอเรดิท, โรบิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2553.
เลขเรียกHC435.3 .ม75 2553,330.951 ม819ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐกิจสุวรรณภูมิ / ศิริพรรณ กิติประวัติ.
ชื่อผู้แต่งศิริพรรณ กิติประวัติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารกรุงเทพฯ, 2532.
เลขเรียก330.9593 ศ37ศ 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเส้นทางเศรษฐกิจชุมชนในกระแสทุนนิยม / พรเพ็ญ ทับเปลี่ยน.
ชื่อผู้แต่งพรเพ็ญ ทับเปลี่ยน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์, 2546.
เลขเรียกHC445.Z7ย5 พ47 2546,330.9593 พ17ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสังคมกับเศรษฐกิจ : กรณีศึกษาประเทศไทย (พ.ศ.2500-2545) / นิรมล สุธรรมกิจ.
ชื่อผู้แต่งนิรมล สุธรรมกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.
เลขเรียกHC445 .น66 2551,330.9593 น645ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐกิจฟองสบู่ : บทเรียนและทางรอด / สุวินัย ภรณวลัย.
ชื่อผู้แต่งสุวินัย ภรณวลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541.
เลขเรียกHC445 .ส746 2541,330 ส881ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยจนถึง พ.ศ.2484 / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, สมภพ มานะรังสรรค์, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งฉัตรทิพย์ นาถสุภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527.
เลขเรียกHC497.S5 ฉ233,330.9593 ฉ114ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายไตรมาส 2552 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม [text]
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 2552
เลขเรียก338.9593 ร26
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา