Found: 1,211  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหมู่บ้านชนบทไทย : จากข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2548 / กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แอล. ที. เพรส จำกัด, 2548.
เลขเรียกHN49.C6 ห199 2548,307.72 ก494ห 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจต่อชนบทไทย / [หัวหน้าโครงการวิจัย มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด] .
ชื่อผู้แต่งมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2543.
เลขเรียกHC445 .ม674 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหมู่บ้านชนบทไทย : จากข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2546 / โดย คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนา...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2546.
เลขเรียกHN700.592.R8 พ799 2546,307.72 ก494ห 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชนบทไทย 2536 / กองศึกษาภาวะเศรษฐกิจและเผยแพร่การพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กองศึกษาภาวะเศรษฐกิจและเผยแพร่การพัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ยูไนเต็ดโปรดักชั่น, 2526.
เลขเรียก307.72 พ532ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชนบทไทย... / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองศึกษาภาวะเศรษฐกิจและเผยแพร่การพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2521-.
เลขเรียกHN750.92.พ6 ช134
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหมู่บ้านชนบทไทย ปี 2535 : จากข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) / ศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท กอ...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงมหาดไทย. กรมการพัฒนาชุมชน. กองวิชาการและแผนงาน. ศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพิ่มเสริมกิจ, 2536.
เลขเรียก307.72 ม234ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปีชนบทไทย / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2530.
เลขเรียกHC497.S5 ส727 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การพึ่งตนเอง ผลงานส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่องการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจในชนบท / จัดทำโดย สถา...
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2538].
เลขเรียกHN700.55.Z9R8 ส36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชนบทจีนระบบและการวางแผน / โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฏ์.
ชื่อผู้แต่งโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2522.
เลขเรียกDS777.55 ช3,330.951 ฆ799ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการประเพณีธรรมศาสตร์-มหิดล ครั้งที่ 2 เรื่องคุณภาพชีวิตของคนชนบท วันที่ 24-26 เมษายน 25...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการประเพณี ธรรมศาสตร์-มหิดล เรื่องคุณภาพชีวิต ของคนชนบท (ครั้งที่ 2 : 2534 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534.
เลขเรียกHN700.592.C6 ค65ก6 2534,307.1412 ก525ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชนบทไทย / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. กองศึกษาภาวะเศรษฐกิจและเผยแพร่การพัฒนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2522-
เลขเรียกHN750.8.ก1 ส65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชื่อหมู่บ้านในเขตอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ / อรพินท์ ศิริพงษ์.
ชื่อผู้แต่งอรพินท์ ศิริพงษ์.
พิมพลักษณ์2538.
เลขเรียกHT431 อ335ช,915.9302 อ335ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชนบทแบบผสมผสาน : แนวความคิดทฤษฎีและทางปฏิบัติในการพัฒนาประเทศ / เรียบเรียง อมร รักษาสัตย์,...
ชื่อผู้แต่งอมร รักษาสัตย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยอนุเคราะห์ไทย, 2524.
เลขเรียกHN750.92.พ6 อ275 2524
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา