Found: 6,338  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2529 : สำนักงานเกษตรภาคกลาง / สำนักงานเกษตรภาคกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สำนักงานเกษตรภาคกลาง.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : สำนักงานเกษตรภาคกลาง, 2529.
เลขเรียก354.5 ป483ร 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี' 30 : สำนักงานเกษตรภาคกลาง / สำนักงานเกษตรภาคกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สำนักงานเกษตรภาคกลาง.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : สำนักงานเกษตรภาคกลาง, 2530.
เลขเรียก354.5 ป483ร 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี' 31 : สำนักงานเกษตรภาคกลาง / สำนักงานเกษตรภาคกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สำนักงานเกษตรภาคกลาง.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : สำนักงานเกษตรภาคกลาง, 2531.
เลขเรียก354.5 ป483ร 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี'32 : สำนักงานเกษตรภาคกลาง / สำนักงานเกษตรภาคกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สำนักงานเกษตรภาคกลาง.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : สำนักงานเกษตรภาคกลาง, 2532.
เลขเรียก354.5 ป483ร 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคกลางและภาคตะวันออก / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 25556.
เลขเรียกDS588.C33 ท163 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศักยภาพและสถานภาพของภุมิปัญญาไทย : ภูมิปัญญาไทย ภาคกลาง / โดย ทรงจิต พูลลาภ และคณะ
ชื่อผู้แต่งทรงจิต พูลลาภ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหมิตรพริ้นติ้ง, [254-]
เลขเรียกHN700.58.C4 ท131,390.09593 ท131ภ ภก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. 2561 ภาคกลาง / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2562.
เลขเรียก630 ส6กภก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลการดำเนินงานสภาวัฒนธรรมส่วนภูมิภาค ปี 2543-2544 : ภาคกลาง / จัดทำโดย สภาวัฒนธรรมภาคกลาง สำนักง...
ชื่อผู้แต่งสภาวัฒนธรรมภาคกลาง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาวัฒนธรรมภาคกลาง สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2545.
เลขเรียก306.095931 ส162ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศักยภาพและสถานภาพของภูมิปัญญาไทย : ภูมิปัญญาไทย ภาคกลาง / โดย ทรงจิต พูลลาภ และคณะ
ชื่อผู้แต่งทรงจิต พูลลาภ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2546.
เลขเรียกHN700.55.C4 ท131ศ 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดรายงานสถิติภาค ภาคกลางส่วนกลาง = Statistical reports of region Sub-Central Region / สำนักงานสถ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2540-
เลขเรียก315.93021 ส314ภกก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดรายงานสถิติภาค ภาคกลาง = Statistical reports region of Central Region / สำนักงานสถิติแห่งชาติ ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2532-
เลขเรียก315.93021 ส314ภก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมนิทานพื้นบ้านประจำจังหวัดภาคกลาง / เรียบเรียงโดย เอกรัตน์ อุดมพร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2548.
เลขเรียกGR312.2.C4 อ72 2548,398.209593 ร 139 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยโครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชน (Child watch) ภาคกลาง / ทีมวิจัยภาคกลาง สถาบันรามจิต...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2550.
เลขเรียกHQ792.T5 ร451คก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ... ภาคกลาง = Population and housing census Central Region / สำนักงานสถ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [25--]-
เลขเรียก304.6021 ส694ภก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเกร็ดน่ารู้ประเทศไทยภาคกลาง / ธวัชชัย ปทุมล่องทอง
ชื่อผู้แต่งธวัชชัย ปทุมล่องทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : น้ำฝน, 2544.
เลขเรียกDS588.C4 ธ395,915.9304 ธ1711ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา