Found: 126  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องหิริและโอตตัปปะในพุทธปรัชญาเถรวาท = An Analytical Study of Moral Shame an...
ชื่อผู้แต่งพระมหาธีรศักดิ์ ธีรานนฺโท (เปี่ยมเพ็ชร)
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
เลขเรียกอ 294.3122 ธ654ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องธรรปฏิบัติ [sound recording] / โดย มูลนิธิอุทยานธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิอุทยานธรรม, 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนามานุกรม บาลี-ไทย / กรมศาสนา หน่วยวิจัยทางพระพุทธศานา [text]
ชื่อผู้แต่งกรมการศาสนา
พิมพลักษณ์พระนคร : หน่วยวิจัยทางพระพุทธศาสนา กรมการศาสนา, 2505
เลขเรียก294.303 ก17น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระพุทธศาสนาศาสนาประจำชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดงานสัปดห์ส่งเสริมพระพุทธศานา, 2527.
เลขเรียก294.3 จ215พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพุทธศานากับคุณค่าต่อชีวิต / พระไพศาล วิสาโล.
ชื่อผู้แต่งพระไพศาล วิสาโล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มศึกษาและปฎิบัติธรรม, 2530.
เลขเรียกBQ4570 .L6 พ4พ7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลุอิสรภาพด้วยอนิจจัง / พระราชวรมุนี
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) 2481-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2530.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการจัดตั้งและพัฒนามหาวิทยาลัยพุทธศานาแห่งโลก
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2540.
เลขเรียกBQ7060 ค961 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหัวใจพุทธธรรม / พุทธทาสภิกขุ
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปราชญ์, 2560
เลขเรียกBQ4190 พ-ห 2560,294.315 พ831ห 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตามรอยพระพุทธเจ้าในแดนพุทธภูมิ / อุบาสกผู้หนึ่ง.
ชื่อผู้แต่งอุบาสกผู้หนึ่ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาเพรส , 2549.
เลขเรียก294.363 อ-ต 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพุทธทัศนะเพื่อการสร้างสรรค์สังคมใหม่ / ส. ศิวรักษ์.
ชื่อผู้แต่งส. ศิวรักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เทียนวรรณ, 2537.
เลขเรียกBQ4570.S6 ส113 2537,294.3378 ส113พ2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความฝันกับวิถีแห่งจิตวิญญาณ / โนวา อนาลัย
ชื่อผู้แต่งโนวา อนาลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ ทีม บิสซิเนส, 2550
เลขเรียก128.1 น946ค 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มืออุบาสก อุบาสิกา บทสวดมนต์ทำวัตร เช้า เย็น /
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : วัดศรีสวัสดิ์ , 2551
เลขเรียก294.34 ค416 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิญญาณประสานกาย / โนวา อนาลัย
ชื่อผู้แต่งโนวา อนาลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ ทีม บิสซิเนส, 2550
เลขเรียก128.1 น946จ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตนอกเหนือชาติภพ / โนวา อนาลัย
ชื่อผู้แต่งโนวา อนาลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ ทีม บิสซิเนส, 2550
เลขเรียก128.1 น946ช 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ของจิตวิญญาณ/ โนวา อนาลัย
ชื่อผู้แต่งโนวา อนาลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ ทีม บิสซิเนส, 2550
เลขเรียก128.1 น946ป 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา