Found: 960  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องพิษวิทยาสาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย, 2534-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารพิษวิทยาไทย = Thai Journal of Toxicology.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย, 2551-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิษวิทยาของสารเคมีทางอุตสาหกรรม = Toxicology of industrial chemicals / โดย กรรนิการ์ ฉัตรสันติประภ...
ชื่อผู้แต่งกรรนิการ์ ฉัตรสันติประภา
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาพิษวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545.
เลขเรียกRA1219.3 ก173,WA465 ก173 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ทางพิษวิทยา = Toxicological analysis / โดย จินตนา โมกขะเวส
ชื่อผู้แต่งจินตนา โมกขะเวส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองสุขศึกษา, 2536.
เลขเรียกQV602 จ482ก 2536,615.907 จ482ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิษวิทยา 2530 / จัดโดยสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย ... [และหน่วยงานอื่นๆ]
ชื่อผู้แต่งการประชุมพิษวิทยา (2530 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2530.
เลขเรียกQV600 ก479พ 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติการพิษวิทยา / ภาควิชาพิษวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัย, 2527.
เลขเรียกQV600 ข285ค 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารพิษในยุคโลกาภิวัฒน์ : การสัมมนาพิษวิทยา ณ โรงแรมโซลทวิน ทาวเวอร์ 22-24 พฤศจิกายน 2538 / จัดโดย ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาพิษวิทยาเรื่องสารพิษในยุคโลกาภิวัฒน์ (2538 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย, 2538.
เลขเรียกQV600 ก525 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิษวิทยา : ปัญหา และกระบวนการประเมินความเสี่ยง : การประชุมวิชาการประจำปี 2543 สมาคมพิษวิทยาแห่งประเ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการประจำปี 2543 สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย (2543 : กรุงเทพฯ).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย, 2543.
เลขเรียกQV600 ก6พ 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิษวิทยาทางอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม : การประชุมวิชาการประจำปี 2531 วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2531 ณ จุฬา...
ชื่อผู้แต่งการประชุมเรื่อง พิษวิทยาทางอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม (2531 : สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันวิจัย สภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531.
เลขเรียก628.51 ก471พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิษวิทยา = Toxicology / พิษนุ อภิสมาจารโยธิน
ชื่อผู้แต่งพิษนุ อภิสมาจารโยธิน
พิมพลักษณ์ศรีสะเกษ : มหาวิทยาลัย, 2557
เลขเรียก615.9 พ385พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารคำสอนวิชา 614 201 สารพิษในชีวิตประจำวัน / โดย คณาจารย์ภาควิชาพิษวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยา...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546.
เลขเรียกRA1211 อ884,QV600 อ884 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพืชพิษ-สัตว์พิษ / สุดารัตน์ หอมหวล
ชื่อผู้แต่งสุดารัตน์ หอมหวล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม็ค, 2553.
เลขเรียกSB617.5.T5 ส769,615.9 ส769พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิษวิทยาอาชีวอนามัย = Occupational toxicology / พิษนุ อภิสมาจารโยธิน.
ชื่อผู้แต่งพิษนุ อภิสมาจารโยธิน.
พิมพลักษณ์ศรีสะเกษ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา, 2557.
เลขเรียกRA1229 พ676พ 2557,615.9 พ767พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์ / เนาวรัตน์ สุธัมนาถพงษ์
ชื่อผู้แต่งเนาวรัตน์ สุธัมนาถพงษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วน เอ เอ เอ เซอร์วิส จำกัด, 2558.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโภชนพิษวิทยา = Nutritional toxicology / แก้ว กังสดาลอำไพ
ชื่อผู้แต่งแก้ว กังสดาลอำไพ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย, 2529.
เลขเรียกRA1216 ก891 2529,WD101 ก891 2529,615.9 ก891ภ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา