Found: 33,666  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพันธุ์พืชกรมวิชาการเกษตร
เลขเรียก631.57 พก571 2544
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารวิชาการพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน : ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 . เล่ม 2 / [เรียบเรียง จิร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายพันธุ์พืช กองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร, 2545.
เลขเรียกSB123.3 อ525 ล. 2,631.57 ว546อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนการวิจัยพันธุ์ กระจายพันธุ์ และการรับรองพันธุ์สัตว์ และพืชอาหารสัตว์ / กองแผนงาน กรมปศุสัตว์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, 2530.
เลขเรียก636.082407 ผ931
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความก้าวหน้าของการปรับปรุงพันธุ์และการขยายพันธุ์พืชแนวใหม่ / สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่...
ชื่อผู้แต่งสมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย, 2536
เลขเรียก631.53 ก27ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2540 : กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ / กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์.
ชื่อผู้แต่งกรมปศุสัตว์. กองบำรุงพันธุ์สัตว์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมปศุสัตว์, 2540.
เลขเรียก636.0068 ป497ร 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2541 : กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ / กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์.
ชื่อผู้แต่งกรมปศุสัตว์. กองบำรุงพันธุ์สัตว์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมปศุสัตว์, 2541.
เลขเรียก636.0068 ป497ร 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคล็ดลับการขยายพันธุ์พืชเป็นอาชีพ / วัลลภ พรหมทอง.
ชื่อผู้แต่งวัลลภ พรหมทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2542.
เลขเรียก631.53 ว447ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์หลักพืชไร่ / กรมวิชาการเกษตร.
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการเกษตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2537.
เลขเรียกSB193.55 ว62 2537,631.521 ก782ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพันธุ์สัตว์ / กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์
ชื่อผู้แต่งกรมปศุสัตว์. กองบำรุงพันธุ์สัตว์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองบำรุงพันธุ์สัตว์, 2553.
เลขเรียกSF105 ก44,636 ก44พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก = Vegetable seed production / กองขยายพันธุ์พืช
ชื่อผู้แต่งกองขยายพันธุ์พืช
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : โครงการพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก ภายใต้ความช่วยเหลือจาก เอฟเอโอ / ดานิด้า กองขยายพันธุ์พืช, 2536.
เลขเรียกSB324.75 ก345ก 2536,631.531 ก 354 ก 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสัมมนาเชิงวิชาการงานแปลงขยายพันธุ์พืช 26 - 28 กพ. 2533 ณ โรงแรมเพชรโฮเต็ล อ. เมือง จ. กำแพงเพชร / ฝ...
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมการเกษตร. กองขยายพันธุ์พืช. ฝ่ายขยายเมล็ดพันธุ์พืช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายขยายเมล็ดพันธุ์พืช กองขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร, 2533.
เลขเรียก631.53 ส144ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารแนะนำพันธุ์พืชของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. [text]
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการเกษตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2530.
เลขเรียกSB115 .ว32,581.9593 ก17อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงพันธุ์พืช / สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์
ชื่อผู้แต่งสุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552.
เลขเรียก631.53 ส778ก 2552
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกความคิด / เล็ก วิริยะพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งเล็ก วิริยะพันธุ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2544].
เลขเรียกPN6519.ท9 ล72,808.3 ล753บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา