Found: 25  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยเพื่อพัฒนากาแฟอาบริก้า ครั้งที่ 2 วันที่ 10-12 มกราคม 2528 ณ ...
ชื่อผู้แต่งงานวิจัยเพื่อพัฒนากาแฟอาบริก้า (ครั้งที่ 2 : 2528 : เชียงใหม่)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ่คณะเกษตรศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 252-.
เลขเรียก633.73 ช762ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาชนิดและอัตราการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสำหรับกาแฟอราบีก้า ภายใต้สภาพร่มเงาที่ต่างกัน = Study on diffe...
ชื่อผู้แต่งนริศ ยิ้มแย้ม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนากาแฟบนที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543
เลขเรียกภน 633.73 น173ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนโยบายการพัฒนากาแฟอาราบีก้า / สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2532.
เลขเรียก338.1859302 ศ854น 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบการปลูกแบบหยอดเมล็ดสำหรับพันธุ์กาแฟอราบีก้าที่เหมาะสมในระบบเกษตรป่าไม้ : รายงานความก้าวหน้างา...
ชื่อผู้แต่งถาวร สุภาวงค์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกส.ร 633.73 ถ277ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิถีการตลาดของกาแฟอราบีก้าในภาคเหนือของประเทศไทย / โดย พัชนี สุวรรณวิศลกิจ
ชื่อผู้แต่งพัชนี สุวรรณวิศลกิจ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนากาแฟบนที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542.
เลขเรียกHD9199.T53N6 พ516,338.5 พ516ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปประเด็นการเสวนาวิชาการ งานวันเกษตรแห่งชาติ 1-8 พฤษภาคม 2555 / คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงให...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเกษตรศาสตร์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเกษตรศาสตร์, 2556.
เลขเรียก630 ช762ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเพาะปลูกกาแฟ / เรียบเรียงโดย ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์.
ชื่อผู้แต่งปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรกะรัต, [2548].
เลขเรียกSB269 ป4ก,633.73 ป431ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกเมี่ยงและกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า กรณีศึกษา ตำบลเทพเ...
ชื่อผู้แต่งจันทิรา ใบงิ้ว
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกว/ภน 633.7 จ115ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบระบบการผลิตกาแฟอาราบิก้าที่มีต่อ สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมบนที่สูง / ธีระเดช พรหมวงศ์, ...
ชื่อผู้แต่งธีระเดช พรหมวงศ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543.
เลขเรียก633.73 ธ664ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรคผลไหม้ของกาแฟอราบิก้า = Arabica coffee berry blight / สมบัติ ศรีชูวงศ์และคณะ.
ชื่อผู้แต่งสมบัติ ศรีชูวงศ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539.
เลขเรียก633.7376134 ส255ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตกาแฟอาราบิก้าอย่างถูกต้องและเหมาะสม = Good agricultural practice (GAP) for arabica coffee / ...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการเกษตร. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1. ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2549.
เลขเรียก633.73 ว546ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มของกาแฟอราบิก้าโดยการพัฒนากระบวนการผลิตและการแปรรูป : รายงานผลผลการปฏิบัติงาน / ...
ชื่อผู้แต่งชวลิต กอสัมพันธ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์วิจียและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
เลขเรียกส.ร. 633.73 ช177ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการส่งเสริมปลูกกาแฟอราบิก้าบนที่สูง ในระบบเกษตรป่าไม้ = Highland arabica coffee (Coffea arabica) cul...
ชื่อผู้แต่งพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนากาแฟบนที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, (254-).
เลขเรียก630.715 พ137ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการวิจัยการทดลองความหนาแน่นของต้นกาแฟอราบิก้าที่เหมาะสมต่อหน่วยพื้นที่ = Study on plant dens...
ชื่อผู้แต่งนริศ ยิ้มแย้ม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542.
เลขเรียก633.73 น251ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพกาแฟอราบิก้าโครงการหลวง : รายงานการสัมมนา ... วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550 ณ ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาเรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพกาแฟอราบิก้าโครงการหลวง (2550 : เชียงใหม่)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน), 2550
เลขเรียกภน 633.73 ก27น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา