Found: 240  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้าวขาวดอกมะลิ 105 / สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว, 2553.
เลขเรียกSB191.R5 ข461 2553,633.18 ขข462
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตและการตลาดข้าวขาวดอกมะลิ 105 อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น / ธิรินี พันธาสุ
ชื่อผู้แต่งธิรินี พันธาสุ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐกิจการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ ปีเพาะปลูก 2541/42 / สำนักงานเศรษฐกิจการเกษต...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2543.
เลขเรียก338.17318 ศ854ศ 2541/42
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดการดินเพื่อปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในระบบเกษตรอินทรีย์ / กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและส...
ชื่อผู้แต่งกรมพัฒนาที่ดิน. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2546.
เลขเรียกS597.R5 พ63 2546,635.31 พ534ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพของปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวขาวดอกมะลิ 105 = Study o...
ชื่อผู้แต่งปิ่น โลหะวิทยากุล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2542.
เลขเรียกพร 15/2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพของปุํยอินทรีย์และปุํยน้ำชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวพันธุ์ขาวมะลิ 105...
ชื่อผู้แต่งวุฒิกรณ์ กาบบัว
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2544.
เลขเรียกพร48/2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการให้ธาตุอาหารทางใบต่อการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของข้าวกล้องขาวดอกมะลิ 105 / กนกกาญจน์ เวชศิลป์
ชื่อผู้แต่งกนกกาญจน์ เวชศิลป์
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียกINPROCESS
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการปรับปรุงพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ให้ต้านทานแล้งเพื่อปลูกในสภาพไร่ = Khao daw...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2541.
เลขเรียกSB191.R5 ร451ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินความต้องการไนโตรเจนและความเข้มข้นวิกฤติของไนโตรเจนในใบของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 / สมใจ ...
ชื่อผู้แต่งสมใจ สาลีโท
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546.
เลขเรียกวพ 633 ส237ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพของปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105...
ชื่อผู้แต่งอิศเรศ มะโนมูล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2544.
เลขเรียกพร13/2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพของปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105...
ชื่อผู้แต่งอำนาจ ถิ่นทอง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2544.
เลขเรียกพร40/2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพของปุํยชีวภาพและปุํยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105...
ชื่อผู้แต่งนิรุติ เรือนแก้ว
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2545.
เลขเรียกพร05/2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการคัดเมล็ดพันธุ์หลักข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 = Study for foundation seed production of rice...
ชื่อผู้แต่งประพันธ์ แก้วยอดหล้า
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2541.
เลขเรียกพร 39/2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการธุรกิจการผลิตและการตลาดข้าวขาวดอกมะลิ 105 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด / เชษฐา ราชภักดี
ชื่อผู้แต่งเชษฐา ราชภักดี
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในจังหวัดนครพนม / อัจฉรา บัวชุม
ชื่อผู้แต่งอัจฉรา บัวชุม
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา