Found: 1,106  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเพศสภาพและพฤติกรรม / สมวดี ไชยเวช
ชื่อผู้แต่งสมวดี ไชยเวช
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภูมิการพิมพ์, 2556.
เลขเรียกHQ21 ส278
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเซ็กซ์ในวัยเรียน / บุตรรัตน์ บุตรพรหม ผู้เขียน.
ชื่อผู้แต่งบุตรรัตน์ บุตรพรหม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : OPEN PUBLISHING, 2544.
เลขเรียกHQ27 บ7ซ 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักเรียนเรทอาร์ นักศึกษาเรทเอ็กซ์ / สมประสงค์ พระสุจันทร์ทิพย์
ชื่อผู้แต่งสมประสงค์ พระสุจันทร์ทิพย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ครีเอทบุ๊คส์, 2545
เลขเรียกHQ242.55.A5 ส259น 2545/2,306.742 ส259น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศ การแสดงบทบาททางเพศ รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของมารดาที่บุตรมีพ...
ชื่อผู้แต่งเสมอขวัญ ตันติกุล
พิมพลักษณ์2538.
เลขเรียกRC455.4.S45 ส920ป,155.34 ส 941 ป 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความรู้ เจตคติ ความเชื่อ และพฤติกรรมทางเพศของเยาวชนไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / ศิริยุพา...
ชื่อผู้แต่งศิริยุพา นันสุนานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักเรียนเรทอาร์ นักศึกษาเรทเอ็กซ์ / สมประสงค์ พระสุจันทร์ทิพย์, อัญชลี ปิยะตานนท์.
ชื่อผู้แต่งสมประสงค์ พระสุจันทร์ทิพย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บี เค อินเตอร์ปริ้นท์, 2544.
เลขเรียกHQ27 ส4น 2544,364.1534 ส165น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมทางเพศของนักศึกษา : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ / กรรณิการ์ จันทรปาน.
ชื่อผู้แต่งกรรณิการ์ จันทรปาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมทางเพศ : ทบทวนองค์ความรู้ สถานการณ์ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยสู...
ชื่อผู้แต่งมานพ คณะโต.
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : สำนักพัฒนาวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์, 2541.
เลขเรียกRA776.9 .ม65 2541,WA590 หน144พม 2541,306.7 ม443พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องค่านิยมทางเพศและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของสตรีวัยรุ่น [electronic resource] / สิริวรรณ ธัญญผล
ชื่อผู้แต่งสิริวรรณ ธัญญผล
พิมพลักษณ์2548.
เลขเรียก155.34 ส731ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศจากการรับสื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลา...
ชื่อผู้แต่งสถาพร หลักคำ
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมนุษย์ : จิตวิทยาทางเพศ / รัจรี นพเกตุ.
ชื่อผู้แต่งรัจรี นพเกตุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประกายพรึก, 2542.
เลขเรียกBF692 ร62,155.3 ร112ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาค่านิยมทางเพศและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน กรุงเทพมหานคร / ศักดา สา...
ชื่อผู้แต่งศักดา สามูล
พิมพลักษณ์2545
เลขเรียก613.951 ศ111ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกิจกรรมการเสริมสร้างพฤติกรรมทางเพศเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในเยาวชน : รายงานโครงการศึกษาวิจัย / วิทยาลัยวิ...
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข, 2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นชาวเขาเผ่าม้ง / สมควร ใจกระจ่าง.
ชื่อผู้แต่งสมควร ใจกระจ่าง.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542.
เลขเรียกDS570.ม8 ส43 2542
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร / อาภากรณ์ เตชรัตน์...
ชื่อผู้แต่งอาภากรณ์ เตชรัตน์.
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียก613.907 อ634พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา