Found: 241  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระเมรุมาศ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ / สมภพ ภิรมย์.
ชื่อผู้แต่งสมภพ ภิรมย์ พล.ร.ต. 2459-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรสยามการพิมพ์, 2521.
เลขเรียกGT3277 .ส43
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระเมรุมาศสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ / ศิลปกร,กรม.
ชื่อผู้แต่งศิลปกร,กรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปกร , 2528.
เลขเรียก721.8 ศ528ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระเมรุมาศสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว / ปฏิวัติ ทุ่ยอ้น.
ชื่อผู้แต่งปฏิวัติ ทุ่ยอ้น.
พิมพลักษณ์2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระเมรุมาศ / นวลผจง เศวตเวช
ชื่อผู้แต่งนวลผจง เศวตเวช
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ที.เค.ก้อปปี้, 2561.
เลขเรียกGT3278.ก2 น54 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องด้วยแรงแห่งรักและภักดี : บันทึกภาพชีวิตเหล่าจิตอาสางานพระเมรุมาศ รัชกาลที่ 9.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง, 2561
เลขเรียกDS586.8 ด544,923.1593 ด176 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทรรศการงานสถาปัตยกรรมไทย : พระเมรุมาศ ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร 25 พ....
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2517.
เลขเรียกNA8306.ท9 ศ65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระเมรุมาศ พระเมรุ และเมรุ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ / โดย สมภพ ภิรมย์.
ชื่อผู้แต่งสมภพ ภิรมย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2539.
เลขเรียกGT3278 ส4พ 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระเมรุมาศ พระเมรุและเมรุสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ / สมภพ ภิรมย์
ชื่อผู้แต่งสมภพ ภิรมย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ์, 2528.
เลขเรียกDS568 .ส161 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพัฒนาการของพระเมรุมาศในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ / โดย ศรินยา โทณสุกุมาร.
ชื่อผู้แต่งศรินยา โทณสุกุมาร.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมรุมาศ สวรรคาลัย / ก่อเกียรติ ทองผุด
ชื่อผู้แต่งก่อเกียรติ ทองผุด ผู้แต่ง
เลขเรียก725.597 ก343ม 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสุนทรียภาพกับงานสถาปัตยกรรมในพระเมรุมาศสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี / โดย สุรสิทธิ์ นาคสิ...
ชื่อผู้แต่งสุรสิทธิ์ นาคสินธุ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนบพระภูมิบาล : สมุดประชุมภาพงานออกพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ เดือนตุลาคม พุทธศ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มติชนปากเกร็ด, 2560.
เลขเรียกDS586 น163ป,923.1593 ภ671น 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา