Found: 9,213  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องติดปีกฝันพนักงานต้อนรับบนฟากฟ้า [videorecording]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, 2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 คำถามพนักงานราชการ 2 / สำนักงาน ก.พ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการ สำนักงาน ก.พ., 2560
เลขเรียก352.67 ส636ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องติดปีกฝันพนักงานต้อนรับบนฟากฟ้า [videorecording]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ทีวีบูรพา, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลกระทบความจงรักภักดีในการทำงานที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของพนักงานธนาคารออมสินในจังหวัดสุรินทร์และบ...
ชื่อผู้แต่งชมพูนุท มงคลชัย
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียกวจ 332.1 ช44ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบปัจจัยจูงใจในการทำงานของพนักงานมหาวิทยาลัยของพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับพนักงานมหาวิทย...
ชื่อผู้แต่งอรุณี ยศบุตร
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2548.
เลขเรียก658.3 อ419ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดักเก็งข้อสอบ พนักงาน เทศบาล และพนักงานท้องถิ่น / โดย เมธา วาดีเจริญ.
ชื่อผู้แต่งเมธา วาดีเจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2548.
เลขเรียก348.02 ม735ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความต้องการการพัฒนาการจัดสวัสดิการของพนักงานบริษัท สยามกรกิจ จำกัด / ชุติมา แก้วกลม
ชื่อผู้แต่งชุติมา แก้วกลม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
10
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องฟลาย ไฮ (Fly High).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน,.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการฝึกอบรม "พนักงานบำรุงรักษาสัตว์"
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 254-?]
เลขเรียกSF756.37.T5 อ884 254-?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาระดับและเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทำงาน ของพนักงานเทศบาล ในจังหวัดนครศรีธรรมราช / อภิชาติ ...
ชื่อผู้แต่งอภิชาติ สุทธิชยาพิพัฒน์.
พิมพลักษณ์2542.
เลขเรียกTJ148 อ252ก 2542,352 อ 161 ก 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความพึงพอใจของพนักงานต่อการใช้บริการรถบัสขนส่งพนักงานบริษัท เจวีซี คอมโพเน้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด / ...
ชื่อผู้แต่งธานี เฟื่องทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ...
ชื่อผู้แต่งอัญชลี นากา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกส.ร. 378.112 อ113ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น / สำนักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง
ชื่อผู้แต่งสำนักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ส่วนการบริหารงานบุคคล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส่วน, 2545
เลขเรียกJS7404.A3 ส63 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา