Found: 3,593  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้ทางด้านวัฒนธรรมฝรั่งเศส ตามความต้องการของครูสอนภาษาฝรั่งเศสในโรงเรียนมัธยมในเขตภูมิภาคตะวันตก...
ชื่อผู้แต่งสอางค์ มะลิกุล.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533.
เลขเรียกPC2111 .ส53,390.0944 ส481ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมรดกฝรั่งเศส = Patrimoine francais / ดารณี เมืองมา.
ชื่อผู้แต่งดารณี เมืองมา.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ดวงกมล, 2540.
เลขเรียกPQ1104 ด6ม 2540,440 ด27ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประเทศฝรั่งเศส / สำนักงานแถลงข่าวฝรั่งเศส สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2518.
เลขเรียกDC16 ส179
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประเทศฝรั่งเศส / สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสไทย
ชื่อผู้แต่งไทย. สถานเอกอัครราชฑูตฝรั่งเศส
พิมพลักษณ์พระนคร : สำนักแถลงข่าวฝรั่งเศส, 2516.
เลขเรียก914.4 ฝ1711ป
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฝรั่งเศส : สาธารณรัฐ รัฐธรรมนูญ โครงสร้างสถาบันการเมืองการปกครอง / วรรณภา ติระสังขะ
ชื่อผู้แต่งวรรณภา ติระสังขะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562
เลขเรียกJN2597 .ว443 2562,320.944 ว255ฝ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพูดฝรั่งเศส / เฑียร ธรรมดา.
ชื่อผู้แต่งเฑียร ธรรมดา.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ลีลาภาษา, [2555?]
เลขเรียกPC2073 .ฑ84,448.24 ฑ711พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักพื้นฐานกฎหมายปกครองฝรั่งเศส / นันทวัฒน์ บรมานันท์.
ชื่อผู้แต่งนันทวัฒน์ บรมานันท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2551.
เลขเรียกKJV 4669 น115 2551,342.06 น115ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเก่งฝรั่งเศสเรื่องหมูๆ / ศศิเนตร จีระวัฒนา
ชื่อผู้แต่งศศิเนตร จีระวัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โนวเลดจ์ เมคเกอร์, 2553
เลขเรียกPC2115 ศ292 2553,448.24 ศ18ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฉะเชิงเทรา : เมืองเกษตร-อุตสาหกรรม / มาลี แดงดอกไม้, เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งมาลี แดงดอกไม้.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงปัญญาเลิศ, 2542.
เลขเรียกDS589.C3 ม64 2542,944 จ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPerfect French ภาษาฝรั่งเศส / ชานนท์ ทองชัยประสิทธิ์
ชื่อผู้แต่งชานนท์ ทองชัยประสิทธิ์ ผู้แต่ง
เลขเรียกPC2112 ช521p 2562,445 ช521พ 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำกริยาภาษาฝรั่งเศส / โดย ปาริชาติ ชุมสาย ณ อยุธยา. [text]
ชื่อผู้แต่งปาริชาติ ชุมสาย ณ อยุธยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เฉลิมนิจ, 2549.
เลขเรียกPC2272 ป554ค,445 ป27ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประเทศฝรั่งเศส / จัดพิมพ์โดย สำนักแถลงข่าวฝรั่งเศส.
ชื่อผู้แต่งสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถานเอกอัครราชทูตฯ; 2518.
เลขเรียกDC17 .ฝ45
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฝรั่ง. 311 (ภาษาฝรั่งเศส) : เอกสารประกอบการสอนวิชา / นันทา ไกรวิทย์.
ชื่อผู้แต่งนันทา ไกรวิทย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน, 2528.
เลขเรียก445 น159ฝ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา