Found: 10,529  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้นำ อำนาจ ประวัติศาสตร์ และการเมืองใหม่ / ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา.
ชื่อผู้แต่งภิญโญ ไตรสุริยธรรมา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Openbooks, 2552.
เลขเรียกJA92 .ภ66 2552,321.804 ภ33ผ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้นำที่ไม่เอาไหน ผู้นำที่ดี ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ = The Poor the good the great leader / ไชย ณ พล
ชื่อผู้แต่งไชย ณ พล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญภิรมย์, 2555
เลขเรียกHD 57.7 ช96 2555,658.4092 ช96ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบทดสอบและกรณีศึกษาภาวะผู้นำ = Leadership test & case study / ภาวัฒน์ พันธุ์แพ
ชื่อผู้แต่งภาวัฒน์ พันธุ์แพ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2546
เลขเรียกHD57.7 ภ476บ 2546,658.4092 ภ2711บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบการสร้างผู้นำ สำหรับประเทศไทยยุคใหม่ / ประเวศ วะสี
ชื่อผู้แต่งประเวศ วะสี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์จิตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557.
เลขเรียกHD57.7 ป348ร 2557,303.3 ป384ร 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระเบิดพลังผู้นำ / ผู้เขียน, พัฒนะ มรกตสินธุ์
ชื่อผู้แต่งพัฒนะ มรกตสินธุ์ 2522-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คิดดี, 2554
เลขเรียกHD 57.7 พ113ร 2554,658.4092 พ531ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสร้างผู้นำ 101 : สิ่งที่ผู้นำทุกคนควรรู้ / จอห์น ซี แม็กซ์เวลล์ ; จตุรงค์ โสมนัส, แปล
ชื่อผู้แต่งแม็กซ์เวลล์ จอห์น ซี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โนบิลิส, 2549.
เลขเรียกHD57.5 ม854ส 2549,158.4 ม71ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้นำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : ศึกษาเฉพาะประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย / ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการวิชาโทเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548.
เลขเรียกDS524.5 ผ63,301.1553 ผ415
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือพัฒนาผู้นำ 10 บทบาทผู้นำสมัยใหม่ = Action leader - action learner / โดย วิเชียร ชุติมาเทวิ...
ชื่อผู้แต่งวิเชียร ชุติมาเทวินทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยู-เน็ต : ศูนย์ผู้นำวิชาชีพระหว่างประเทศ, 2549.
เลขเรียก658.4092 ว559ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจริยธรรมผู้นำรัฐ / แสวง อุดมศรี.
ชื่อผู้แต่งแสวง อุดมศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประยูรวงศ์พริ้นท์ติ้ง, 2549.
เลขเรียกJQ1745.A55E8 ส84 2549,174 ส772จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้นำเต็ม 100 ประวิทย์ อิทธิเมฆินทร์ [Text]
ชื่อผู้แต่งประวิทย์ อิทธิเมฆินทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ อมรินทร์ 2549
เลขเรียกHD57.7 ป378ผ 2549,HD 637.L4 ป4ผ7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา