Found: 211  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 / สำนักผังเมือง.
ชื่อผู้แต่งสำนักผังเมือง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2549.
เลขเรียกNA9256.6.B3 ผ63 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 / สำนักผังเมือง.
ชื่อผู้แต่งสำนักผังเมือง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2556.
เลขเรียกNA9256.6.ก4 ผ625 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลย่อประกอบการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองเพชรบุรี / กองผังเมืองรวม สำนักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย...
ชื่อผู้แต่งสำนักผังเมือง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงฯ, 2528.
เลขเรียกDS589.พ7 ก4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข่าวสารสำนักผังเมือง / สำนักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย.
ชื่อผู้แต่งสำนักผังเมือง.
พิมพลักษณ์พระนคร : สำนัก, 2514-
เลขเรียกNA9256.6.ก4 ผ62
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเกณฑ์กำกับผลการฝึกและร่วมปฏิบัติงานวางผังเมืองรวมชุมชน / กรมโยธาธิการและผังเมือง
ชื่อผู้แต่งกรมโยธาธิการและผังเมือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เซเว่น พริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด, 2550
เลขเรียกสร 711.1 ย831ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครรายเขต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2542.
เลขเรียก711.409593 ผ261
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผังเมืองรวมเมืองสมุทรปราการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย, 2532.
เลขเรียก711.4 ผ261 สป 2532
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 2) / สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2546.
เลขเรียกNA9256.6.B3 ผ643 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถาปัตยกรรมผังเมือง การวิเคราะห์รูปทรง และโครงสร้างของเมือง [text] / ธงชัย โรจนกนันท์
ชื่อผู้แต่งธงชัย โรจนกนันท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักผังเมืองรวม กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2560
เลขเรียกสร 711.4 ธ118ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานสัญลักษณ์แผนที่และแผนผังกรมโยธาธิการและผังเมือง [ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2548] / สำนักผังเมืองรวมแ...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : สำนัก, [2548]
เลขเรียกHT169.T5 ม435 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
พิมพลักษณ์2543
เลขเรียก711.43 ผ112
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2549.
เลขเรียกNA9256.6.ก4 ก27 2549,346.045 ก113
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร กฎกระทรวงฉบับที่ 414 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2542.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมรดกอันล้ำค่าทางผังเมืองแห่งศตวรรษที่ 19 / โดย พงศ์สีห์ ชุมสาย ณ อยุธยา.
ชื่อผู้แต่งพงศ์สีห์ ชุมสาย ณ อยุธยา.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กองผังเมืองรวม สำนักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย, 2534.
เลขเรียกNA9031 .พ24,711.4 พ141ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมกฎหมายที่สำคัญเกี่ยวกับการผังเมือง / สำนักผังเมือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักผังเมือง, 2524.
เลขเรียกKPT3062.A28 ร155 2524
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา