Found: 37,196  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประกาศเกียรติคุณเพชรเภสัชมหิดล / คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะ, 2561.
เลขเรียกQV21 ม246ป 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักเขียน : ฉบับพิเศษ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 / สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย. [text]
ชื่อผู้แต่งสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย, 2549.
เลขเรียก928.95911 ส16น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2486-2558 = 72nd Anniversary Kasetsart University / [เสรี กุญแจนาค, รั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2558]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2558 : กระทรวงแรงงาน
เลขเรียก354.9 ท424 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2558
ชื่อผู้แต่งกระทรวงเเรงงาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวาดถวายองค์ราชา / จัดทำโดย นิตยสารแพรว ; ดำเนินงาน : พิษณุ ศุภนิมิตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรว, [2539?]
เลขเรียกN7321 .ว616 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแฟ้มสะสมงาน / สุวิทย์ มูลคำ.
ชื่อผู้แต่งสุวิทย์ มูลคำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย, 2540.
เลขเรียก371.26 ส881ฟ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลงานวิจัยตีพิมพ์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนปี 2546 - 2550 / จัดทำโดย คณะกรรมการจัดทำหนังสือรวบรว...
พิมพลักษณ์พัทลุง : คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2551.
เลขเรียก016 ผ 335 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี สุมนต์ สกลไชย : ชีวิตและผลงาน / [คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : คณะ, 2556.
เลขเรียกLG395.T5.ข285 ห111,WZ100 ส841 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสรุปผลการตรวจสอบและติดตามผลโครงการสร้างงาน ในชนบท : ผลงานตามโครงการระหว่าง 1 พ.ค.31 ก.ค.2523 ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2523)
เลขเรียก307.72 ค1411รส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทคัดย่อผลงานวิจัยและโครงงานของอาจารย์และนักศึกษา ปีการศึกษา 25 -25 / มหาวิทยาลัยสยาม.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสยาม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยฯ, 2536-43.
เลขเรียกZ5055.ท9 ส46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประเมินผลการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นระยะที่ 7 ช่วงครึ่งแผนแรก (2535-2537) / งานวางแผนและประ...
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : งาน, 2537.
เลขเรียกLG395.T5.ข285 ข285ม 2535-2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 6 (2530-2534) / งานวางแผนและประเมินผล กองแผนงา...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : งาน, 2534.
เลขเรียกLG395.T5.ข285 ข285ม 2530-34
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบ & การนำไปใช้ แบบฟอร์มประเมินผลงาน / ฌาน ตรรกวิจารณ์
ชื่อผู้แต่งฌาน ตรรกวิจารณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2558
เลขเรียกHF5549.5.J62 ฌ63 2558,658.3125 ฌ111ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทคัดย่องานวิจัย ที่ดำเนินการเสร็จแล้วในปีงบประมาณ 2537 - 2546 / สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. สถาบันวิจัยและพัฒนา.
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2546.
เลขเรียก011.54 ท592ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา