Found: 2,362  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม / กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักนโยบายแล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, 2538.
เลขเรียก363.7 น927
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเสริมสร้างสมรรถนะการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการปรับปรุง ประสิทธิภาพการดำเนินการตามมาตรการป...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2543.
เลขเรียกTD194.6 ก525,363.7394 ว587ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสรุปสำหรับผู้บริหารโครงการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่จากกิจกรรมเหมืองหินปูน โรงโม...
พิมพลักษณ์สระบุรี : บริษัท ศูนย์คุณภาพและความปลอดภัย, 2537
เลขเรียก304.2 ร26
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมและปัญหาสุขภาพจากการท่องเที่ยวและนันทนาการ / ดนัย บวรเกียรติกุล.
ชื่อผู้แต่งดนัย บวรเกียรติกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2549.
เลขเรียกTD194.6 .ด36 2549,WA670 ด123 2549,363.7 ด15ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสำหรับติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก โครงการประเภทโรงงานเยื่อกระดาษ/โรงงานน้ำตาล / กองวิเค...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม. กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร, 2543.
เลขเรียกTD195.P37 ค695 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเทคโนโลยีในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการอุตสาหกรรม / สนธิ คชวัฒน์, ขนิษฐา ทักษิณ
ชื่อผู้แต่งสนธิ คชสิทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, 2542.
เลขเรียกTD194.68.T5 ส192ค 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือคู่มือการทำงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐศาสตร์ ภาคที่ 1 และ 2 / กองวิเคราะห์ผลกระท...
ชื่อผู้แต่งกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, 2541
เลขเรียก304.2 น16ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางเบื้องต้นการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางด่วนพิเศษและถนน/ทางยกระดับ/ฝ่ายคมนาคมและขนส่ง / ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ. กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2534.
เลขเรียกTD195.R63 ส692น 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมหลังการดำเนินโครงการโรงแรมและอาคารขนาดใหญ่ บริเวณชายทะเลในจังหวัดเพชรบ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : บริษัท สยาม ดีเอชวี, 2539.
เลขเรียกTD195.H67 ค963พส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมหลังดำเนินการโครงการโรงแรมและอาคารขนาดใหญ่บริเวณชายทะเลในจังหวัดเพชรบุ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : บริษัทสยาม ดีเอชวี, 2539.
เลขเรียกTD195.H67 ค963พบ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสรุปการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ : การศึกษาความเหมาะสม และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมชลประทาน, 2539.
เลขเรียกTC558.T5 ร6 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเหตุผลในการคัดค้านโครงการเขื่อนแม่วงก์ / โดย ศศิน เฉลิมลาภ
ชื่อผู้แต่งศศิน เฉลิมลาภ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสืบนาคะเสถียร, 2555
เลขเรียกTD195.D35 ศ56,627.8 ศ292ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากโรงงานอุตสาหกรรม/นิคมอุตสาหกรรม ประเภทอุตสาหกร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร, [2540-2548]
เลขเรียกTD194.68.T5 ค961
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา